KUNDRÁT, P. Nábřeží Dunaje v Bratislavě (Pečnianský les) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Zvolené téma nepatří ke standardním urbanistickým úlohám, nová interpretace potenciálu území části nábřeží Dunaje s mnoha limity a omezeními je přesto konceptuálně příkladně zvládnuta.Široký rozsah informací získaných v průběhu závěrečné práce je komplexně zpracován a je základem prostorového konceptu.Spojení ochranářských principů a citlivým výběrem nových funkcí pro občany města presentuje neotřelé řešení, které je pozitivní alternativou proti dosavadním developerským trendům využití nábřeží Dunaje v Bratislavě. Přesvědčivě působí celková presentace, která ukazuje celkovou vizi, ale i reálnost jejího uskutečnění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Pracovitý a kreativní přístup, kritická práce s rešeršemi a získanými informacemi, vnímavý k připomínkám při konzultacích.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šoltésová,, Elena

Predložená práca podčiarkuje schopnosť študenta uplatniť sa v profesii architekta, jednak reflektuje súčasné trendy hlavne v ekologickom prístupe v rámci architektúry. Navrhovať v prostredí, ktoré prináša viacero problematík naraz, ako je napríklad inundačné územie, ochrana prírody, je náročné, preto hodnotím veľmi pozitívne autorov prístup a samotný návrh.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické riešenie a celkový koncept zohľadňuje dnes veľmi dôležitú problematiku spoločnosti a to možnosti energie a využitie alternatívnych zdrojov a následne na to nadväzujúce bývanie. Sympatická je preto autorova idea citlivého prístupu a rešpektovania prírody. Riešenie takisto nadväzuje na zámery mesta Bratislava, kde územný plán podčiarkuje ochranu prírody a počíta s revitalizáciou územia. Veľmi pozitívne hodnotím hĺbkové analýzy územia – od geologickej, hydrologickej, či fauny a flóry, takisto celkovú urbanistickú kompozíciu s nadväznosťou na mesto.
Architektonické řešení A Koncept transformácie žeriavu zo Zimného prístavu do nového prostredia a následne využitie považujem za zaujímavé a vtipné riešenie. Návrh pracuje s problematikou inundačného územia. Architektúra domčekov na platforme pripomína skôr severské krajiny, na druhej strane zvolené materiály podčiarkujú možnosti premeny a rôzneho usporiadania v území a prírodný charakter.
Provozní řešení B Centrálne umiestnenie žeriavu usmerňuje prevádzku a funkcie okolo celkom jasne, možno len pomer bývania a občianskej vybavenosti mohol byť viac v prospech bývania v počte plávajúcich domov, keďže po bývaní pri vode je v Bratislave väčší dopyt. Autor uvádza, že priestorové usporiadanie sa bude meniť podľa záujmu, mohlo sa však objaviť viacero schém poukazujúcich práve na alternatívy rozmiestnení. Takisto vstup do areálu cez jednotlivé rampy by mohol byť viac zvýraznený pre prichádzajúcich návštevníkov.
Technicko konstrukční řešení A V rámci technického a konštrukčného riešenia veľmi pozitívne hodnotím vypracovanie koordinačnej schémy, využívania alternatívnych zdrojov energie. Zaujímavý je takisto návrh plávajúceho domčeka a jeho riešenie cez Archimedov zákon.
Formální úroveň A Grafické spracovanie hodnotím ako jasné a prehľadné, či už sú to schémy urbanistickej stratégie alebo samotnej prevádzky. Takisto hodnotím pozitívne autorove spracovanie analýz územia a teoretické východiská.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 64275