SKOUMAL, J. Rozvoj území ostrova Štvanice v Praze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Rozhodnutím racionálně zhodnotit výsledek z vlastního soutěžního návrhu si autor vědomě zvolil méně kreativní koncept pro závěrečnou diplomovou práci. Přesto, že je práce solidně zpracována s potřebnými náležitostmi v urbanistických souvislostech i architektuře jednotlivých navrhovaných nebo transformovaných objektů, chybí ji potřebný esprit, vlastní potenciál autor k tomu má. K lepšímu zhodnocení odvedené práce by prospěla také celková "atraktivnější" presntace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Racionální přístup k postupnému podrobnějšímu řešení konceptu z vlastního soutěžního návrhu je vlastním rozhodnutím autora
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Wittmann, Maxmilian

Práce napovídá, že autor je díky předchozí účasti na tematicky obdobné architektonické soutěži velmi dobře obeznámen s územím. Zvolil střídmé, racionální a účelné řešení podporující a rozvíjející tradiční funkce ostrova Štvanice. Z těchto důvodů lze diplomovou práci hodnotit kladně, přestože v ní autor neprezentuje razantnější alternativní řešení směřující k zatraktivnění celého území ostrova.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistické řešení je limitováno zejména neměnnou polohou severojižní magistrály a Negrelliho viaduktu, které území rozdělují na tři dílčí části. Autor se s těmito podmínkami vyrovnává racionálně, pro obsluhu území, které navrženým uspořádáním dále rozvíjí historicky ověřený stav, využívá potenciálu dopravního napojení ze zklidněné magistrály. Urbanistické řešení centra území respektuje polohu tenisového areálu, který je přístupný z nové centrální vstupní osy. Celková koncepce je přehledná a funkční, byť se nabízí i řada dalších alternativních řešení.
Architektonické řešení B Autor se zaměřil na návrh konkrétních lokalit v řešeném území, navrhl objekty kavárny/hudebního klubu a galerie s centrálním otevřeným prostorem a rovněž skateboardový a cyklistický areál. Jednoduché dispoziční řešení budov je přehledné, účelné a převážně bezkolizní. Architektonický výraz objektu je spíše konzervativní, dřevo použité na fasádě představuje reminiscenci na dřívější zimní stadion. Důležitou roli v návrhu hraje kompozice hmot a prostorů (s novou rozhlednou), která mohla být atraktivněji graficky prezentována.
Provozní řešení B Provozní řešení budov je jednoduché, opírá se o jejich orientaci ke vstupním uzlům, jejichž poloha je dána navrženým dopravním řešením. Provozní napojení a vzájemné propojení podzemních parkovišť vyvolává otázku, zda bude i za extrémních situací umožněn dostatečně bezpečný, kapacitní a bezkolizní příjezd a výjezd na zklidněnou magistrálu.
Technicko konstrukční řešení A Objekty kavárny/hudebního klubu a galerie jsou optimálně řešeny jako zděné, doplněné ocelovou rámovou konstrukcí. Stropy jsou řešeny předpjatými železobetonovými panely. Objekty dělené na dilatační celky jsou založené na pilotách. Vestavby pod viaduktem jsou od mostní konstrukce oddělené dilatací eliminující otřesy. Řešení je realizovatelné.
Formální úroveň C Autor zvolil jednoduchou, přehlednou, z velké části černobílou grafiku. Vzhledem k faktu, že diplomová práce je založena na prezentaci přínosného koncepčního námětu, myšlenky, architektonické i urbanistické kompozice, chybí pro důslednější pochopení myšlenek autora početnější perspektivy a axonometrie s větší ilustrativní a informační kvalitou.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 64277