KÁLALOVÁ, K. Ponava - potenciál rozvoje území [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Celkový výsledek závěrečné práce je presentací velmi dobře uchopeného obecného tématu urbánní strategie nulového růstu. Recyklace území i objektů areálu fotbalového stadionu je systémově řešena pestrou skladbou vkládaných funkcí, které mění monofunkční areál dříve jednoúčelově využívaný na živou městskou strukturu reálnými prostředky.Presentované řešení je hodnotné především urbanistickým prostorovým konceptem, architektonické řešení funkčních celků přesto není pouhou adicí jednotlivostí, je ve vzájemné symbióze.Obtížnou nekonvenční úlohu řešení problémového území - urbánní lada, zvládla autorka příkladným způsobem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Pracovitá a pečlivá, vnímavá k doporučením při konzultacích, aktivní využití informací ze seminářů
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sedlák, Robert

Zkoumání možností vhodného využití brownfields uvnitř města je aktuální a chvályhodné. Návrh předpokládá, že jak výstavba nového stadionu, tak i uvolnění území pro zcela nové využití je v dohledné době nereálné a hledá tedy alternativu bez nutnosti demolic. Doplňováním a dostavbami vzniká pestrý soubor s jedinečnou atmosférou. Pojetí je odvážné a invenční, návrh velmi dobře prezentovaný. Pokud má být důvodem životaschopnosti projektu a jeho a hlavní výhodou skromnost potřebných investic, prospělo by doplnění argumentů, případně větší důraz na skutečně nízkonákladové řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka návrhu nehledá ideální podobu města, ale snaží se vytěžit ze stávající situace recyklací území s využitím stavební struktury i paměti místa. Tím vzniká jedinečný celek bydlení a dalších funkcí s těžištěm ve stopě tribun fotbalového stadionu. V případě demolice stadionu by zřejmě byla navržena hustší, kompaktnější struktura. Návrh je tedy jakousi alternativou, pravděpodobně ekonomicky úspornější (studentské bydlení, ateliery), bohužel tato úvaha není doplněna argumenty v podobě urbanistické ekonomie nebo v jiné přesvědčivé formě.
Architektonické řešení B Autorka navrhuje širokou škálu objektů pro bydlení i pro další využití ve snaze o vytvoření polyfunkčního celku. Všechny objekty mají přiměřené měřítko, citlivé členění a zasazení do původního rámce. Otázkou je reálná „obydlitelnost“ rozsáhlých teras, které původní struktura nabízí a které se autorka snaží všemožně využít. V terasových domech typu A jsou navrženy hluboké dispozice bez přirozeného osvětlení kuchyní.
Provozní řešení B Provozní řešení odpovídá doplňování nových funkcí do původního sportovního areálu, čímž leckde vznikají delší komunikace, větší servisní plochy apod. - nicméně děje se to v přijatelné míře. Předprostor původního hlavního vstupu na stadion je rozlehlejší, než by bylo příjemné, i když se autorka snaží animovat prostor programem v podobě trhů a kulturních akcí. Zajímavé by bylo zamyšlení nad majetkoprávními vztahy a případnou etapizací zejména tam, kde vznikají nové objekty na původní podnoži. Zahrady uvnitř stadionu jsou luxusním těžištěm lokality. Jsou navrženy jako veřejné prostranství nebo soukromý vnitroblok?
Technicko konstrukční řešení B V podrobnosti studie působí promyšleně, rizikem jsou návaznosti nového a starého. U sousedících buněk přechodného bydlení je neekonomicky zdvojená konstrukce obvodového pláště. Chvályhodné je nakládání s dešťovými vodami v podobě otevřené retenční nádrže.
Formální úroveň A Velmi přehledně a kvalitně zpracovaný projekt od konceptu přes referenční příklady až po vizualizace.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 64271