DUBSKÁ, L. ‘‘Nová nábřeží – skrytý potenciál řeky Svratky v Brně‘‘ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Lokalita je vhodně vybraná pro vytvoření městského nábřeží. Urbanistický koncept je logický a předvádí možnost vytvoření nového městského centra na dohled od historického jádra. Diplomantka v řezech a perspektivách dobře ztvárnila svou představu veřejných prostorů - městské třídy, ulice, náměstí a nábřeží. Postrádám však vazbu na urbanistický detail domů, které by byly pro tyto prostory charakteristické. Výkres regulačního plánu je bez ukazatelů intenzity zastavění a chybí závěrečné bilance. Úsporný text nás seznamuje se vstupními faktory, strategií a popisem navržené struktury, dále je příliš “minimalistický” a ve výkresech chybí podrobnější popisy. Práci by pomohlo doplnění o jasnější názor na to, jaké městské formy mají definovat nově navržené město i nábřeží. Tato informace má sloužit nejen investorům ale zejména stávajícím i budoucím obyvatelům a budovatelům Horních Heršpic. Formálně je práce zdařilá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Bc. Lenka Dubská pracovala samostatně, pozitivně hodnotím cestu od koncepčních úvah k domýšlení detailů, výtvarný cit, schopnost práce s počítačem, prověřování návrhu na pracovním modelu i osobitou ruční kresbu. Slabším článkem práce bylo umění správného načasování. Laděním urbanistického konceptu došlo k zacyklení v čase, který měl být věnován předvedení detailu. S jejím přístupem k práci jsem byl přesto spokojen.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Prudík, David

Práce je přehledná. Graficky kultivovaná. Urbanistické řešení je konzervativní. Nedostatkem práce jsou chybějící bilance a architektonický detail. Kostel je umístěn jakoby bez vnímání smyslu stavby i bez jednoznačného prostorového působení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka vychází z variant územního plánu. Počítá s přesunem nádraží a zrušením tratě v řešeném území. Rovnoběžně s ulicí Kšírova vkládá novou městskou třídu s napojením na centrum dle ÚP. Celé území zastavuje blokovou zástavbou s nejvyšší podlažností u nové městské třídy, nově definovaných náměstí a nábřeží. Narušením zvoleného konceptu se jeví prostor komunitního bydlení, kde se zástavba směrem k nábřeží rozvolňuje a snižuje. V tomto směru se zdá být návrh nevyhraněný. Obehnání soliterních objektů komunitních center bloky z jihu a západu je urbanistickým kočkopsem. Umístění kostela je z jistého pohledu důležitější než jeho architektura, zde působí nahodile.
Architektonické řešení B Vizualizace nábřeží je neosobní což je vzhledem ke stupni dokumentace pochopitelné působí však současně, kultivovaně a hmotově přesvědčivě..
Provozní řešení C Zde bohužel postrádám nástin dispozičního řešení charakteristických staveb. Některé zajímavé myšlenky zústávají nedořešeny, komunitní centrum je pouze hmotově naznačeno stejně jako obytné domy u náspu zrušené tratě.
Technicko konstrukční řešení D Technicko konstrukční řešení není bohužel v práci nijak podrobněji doloženo ani popsáno.
Formální úroveň C Grafické zpracování práce je kvalitní, přehledné, kultivované. Textový doprovod poněkud střídmý.
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 64285