STRAŠILOVÁ, Z. Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Na základě širších analýz zpracovaných v prvním ročníku magisterského studia byla zvoleno pro diplomní práci území podél obou březích řeky Svitavy v katastru Zábrdovic. Dnes tyto plochy v těsném sudství brněnského městského centra postrádají nejen městské nábřeží ale také plnohodnotné urbanistické využití. Diplomní práce v úvodu cituje některá důležitá teoretická východiska a rozbory širšího území, vlastním jejím předmětem pak byla podrobná analýza řešeného území, rámcový ideový urbanistický návrh a zejména, pro studentské projekty netypická, celková implementační strategie. Studentka ve všech aspektech zvládla téma bravurně a s nadhledem. Prokázala nejen schopnost řešit úkol typickými architektonicko-urbanistickými projektovými nástroji, ale také schopnost porozumění širším společensko ekonomickým souvislostem a jejich možnému odrazu v dalším územní rozvoji. Práce Zdeňky Sedláčkové kvalitativně přesahuje standardní nároky na diplomní projekt, ukazuje na potenciál autorky zvládnout obecnější výzkumné úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Diplomantka pracovala průběžně a systematicky. Cíleně si dokázala organizovat svou práci během magisterského studia od teoretických východisek a zevrubné analýzy až po komplexní řešení. Byla též přirozeným „leaderem“ trojice studentek, které pracovaly ve stejném magisterském modulovému tématu. Jejich společná analýza řeky Svitavy byla odměněna v rámci prestižní studentské soutěže Praha - Brno - Bratislava o Nejlepší urbanistický projekt. Studie „Lesní školka Zichovec“, zpracovaná během zimního semestru 2012-13, získala 3. místo v bohatě obsazeném 18. ročníku mezinárodní studentské soutěže vypisované firmou Stela.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Sátora, Josef

Práce dokládá schopnost diplomantky pracovat na složitějších projektových úkolech urbanistických a architektonických témat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomantka na tématu řeky Svitavy dokumentovala využitelnost nábřeží pro pobytovou funkci. V úvodní teoretické části jsou shrnuty výsledky v kolektivu zpracovaného předcházejícího předdiplomního projektu s tématem drobných zásahů a kultivací nábřežního prostoru. Diplomní projekt řeší svitavské nábřeží v k.ú. Zábrdovice, které je výrazně dotčeno průmyslovými, komerčními a obytnými objekty. Analytická část dokumentace je přehledná a obsahuje všechny potřebné průzkumy, s rozvojovými předpoklady území se ztotožňuji. Navržení nových aktivit je přiměřené danému prostředí, o záměrech obnovy vegetačních ploch je málo informací, přestože součástí řešení je výtvarnický park a obnova nábřeží U plynárny.
Architektonické řešení B Architektura malých forem odpovídá charakteru prostředí a poskytuje dostatek možností pro trávení volnočasových aktivit se zapojením fenoménu řeky do vizuálního kontextu.
Provozní řešení A Urbanistická koncepce řešeného území podél obou břehů Svitavy je založena na intenzivním využití předmětné lokality. Dopravní řešení vhodně diferencuje komunikační síť, domnívám se však, že i dnes zatížené páteřní komunikace širšího území budou návrhovými kapacitami dále zhoršovat dopravní situaci kolem městského centra.
Technicko konstrukční řešení B Analytická část dokumentace obsahuje primární inženýrské sítě a vyhodnocení stavebně technického stavu objektů. Vzhledem k urbanistickému charakteru práce konstrukční řešení nebylo zadáním požadováno.
Formální úroveň A Přehledně sestavená práce, graficky na kvalitativně vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 64284