KAČENKA, J. Nová nábřeží - architektonicko urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Předmětem diplomní práce bylo území na svitavském nábřeží na okraji centra Brna, dnes plochy neuspořádané a ne plně využité. V rámci diplomního projektu byly zhotoveny jak analýzy, tak také ideový urbanistický návrh. Analýza zachycuje základní charakteristiky území a vhodně je transformuje do výsledného konceptu. Z ptaného územního plánu je převzato dopravní řešení - posun křižovatky Cejl-Vranovská - otvírá se zde prostor pro nové náměstí. Vlastní urbanistická koncepce celého souboru je založena na městské polyfunkční blokové zástavbě a parkově upravených ostatních veřejných prostranstvích. Uplatnění zde nachází nejen vlastní nábřeží, ale také diagonální park v místě bývalé železnice. Přínosné se jeví též zapojení farských zahrad před barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie do městských veřejných prostorů. Práce je na vysoké úrovni adjustována. Částečně diskutabilní se snad jeví jen architektonické ztvárnění jednotlivých bloků - jednotný „design“ fasád evokuje pocit, že by rozsáhlý komplex měl být realizován naráz jako jedna velká akce, což v podmínkách brněnské současnosti i dohlédnutelné budoucnosti není asi pravděpodobné. Diplomní práce plně naplňuje ideu zadání. Aspirant architektury tak prokázal připravenost zvládnout obdobný úkol ve své budoucí odborné praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Diplomant pracoval průběžně a systematicky. V rámci před diplomních ateliérů se věnoval jak teoretickým východiskům městských nábřeží, tak navrhl na toto téma referenční architektonicko urbanistické studie do Bratislavy a Trenčína, poslední semestr strávil na zahraniční pracovní stáži. Získané zkušenosti dovedl nakonec úspěšně uplatnit v diplomní práci v brněnském prostředí.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sátora, Josef

Práce dokládá schopnost autora práce uplatnit se v profesní praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor svým návrhem podpořil urbanistický kontext městské blokové zástavby, současně rozvíjel vegetační linii, dotýkající se řešeného území ze severu. Logická jsou teoretická východiska práce i výchozí idea dopravní prostupnosti řešeného území. Vzhledem k složitým vnějším dopravním vztahům schází analýza dopravy v širších územních vztazích s vyhodnocením dopravní zátěže, která by mohla rozhodovat o intenzitě využití území. V řešené lokalitě by bylo prospěšné vyhodnocení stávajících objektů - provedení stavebně technického průzkumu a případně další analýzy (zvláště širší vztahy v podrobnosti funkční, provozní a prostorově výtvarné.
Architektonické řešení B Diplomní práce je typickým urbanistickým návrhem, není rozpracována do podrobnosti architektonického řešení. Výtvarné řešení lze posuzovat pouze z předložených urbanistických vizualizací a dispoziční řešení z půdorysných bilančních schémat bloků.
Provozní řešení B Návrhové dopravní řešení vhodně navazuje na stávající komunikační síť. Kladně lze hodnotit zklidňování dopravy směrem k řece Svitavě, ale i tak navržená dopravní kostra vytváří bariéry vůči pěšímu provozu parkové plochy. Parkování na terénu navrženého polyfunkčního souboru je vzhledem ke kapacitě návrhových funkcí minimálního počtu (cca 80 stání), avšak předpoklad umísťovat vozidla uvnitř bloku staveb je správné řešení, i když pro investora ekonomicky velmi nákladné.
Technicko konstrukční řešení B V dokumentaci uvedeny technické limity území. Konstrukční řešení s ohledem na urbanistický charakter práce nebylo zadáním požadováno.
Formální úroveň A Grafické zpracování je dobré úrovně, příznivě působí úvodní skicové kresby.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 64282