BALOG, M. Studie zavedení štíhlé výroby se zaměřením na zajištění materiálových prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Student byl aktivní a konzultoval řešenou problematiku po celý poslední rok bakalářského studia. Přínosem jeho předložené práce je výběr problematiky organizace výrobního procesu na základě přístupu štíhlé výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle byly splněny a to jak po stránce technické, tak i logistické.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vyšel z teoretického zhodnocení potřebných pojmů a tyto pak aplikoval na svůj návrh řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Návrh řešení rozdělil na dílčí části - řízení materiálových a informačních toků a na tomto základu nastínil přínosy svých návrhů
Praktická využitelnost výsledků B Řešení se stává dobrým základem pro rozhodování projektových manažerů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Grafická stránka řešení je na požadované úrovni inženýrské práce. Textová část je správně doplněna tabulkami a grafy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je sestavena na základě studia 18ti literárních pramenů včetně podnikových materiálů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Umlauf, Vilém

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65301