KUBICA, P. Metody snižování hluku v konstrukci osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Student v bakalářské práci popisuje metody snižování hluku v konstrukci osobních vozidel. Úvodní kapitola popisuje základní parametry pro hodnocení zvuku a jeho příčiny vzniku. Hlavní část práce je orientována na problematická místa z hlediska iniciace hluku v konstrukci osobních automobilů a následného snižování hluku pomocí metod pasivních i aktivních. Práce má všechny formální náležitosti, za nedostatečné bych zde vytkl stylistické uspořádání textu a vyšší četnost pravopisných chyb. Obrázek 6 považuji za nevhodný pro názorné zobrazení dílčích zdrojů hluku na vozidle. V rovnici 14 je korektně I0 akustický výkon, dopadající na plochu jednoho metru čtverečního. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Práce popisuje jednotlivé metody snižování hluku v konstrukci osobních vozidel. Začátek práce pojednává o akustice obecně, příčinách hluku a jeho vlivu na člověka. Dále jsou pak rozebrány jednotlivé zdroje hluku osobních vozidel a nastíněny metody jejich aktivního i pasivního potlačení. Práce splňuje zadání, vytkl bych vyšší četnost překlepů a stylistických chyb, jež snižují její kvalitu. Popis parametru I0 v rovnici 14 nepovažuji za správný. Práci doporučuji k obhajobě s výhradami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 65318