VIČAR, D. Možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student věnoval ve své diplomové práci pozornost všem cílům zadání. Pracoval velmi samostatně, dostavoval se na nezbytné konzultace a o řešené téma projevoval velký zájem. Jeho DP je zaměřena na problematiku třískového obrábění nízkotlaké rychlospojky z korozivzdorné oceli 1.4301. Toto zadání je řešeno nejprve teoretickým rozborem zadané problematiky a následně je provedeno praktické programování s úspěšnou kontrolní grafickou simulací. Nechybí ani technickoekonomické hodnocení. DP je zpracována s podporou 26 citovaných odborných zdrojů (převážně internetové stránky). Při psaní NC programů je využito moderní dílensky orientované programování soustružení, vrtání a pozornost je věnována i frézování na soustružnickém centru. Navržená frézovací úhlová hlava však není vhodná pro použití na zadaném soustružnickém stroji. V příloze č. 13 (výrobní postup - pro součást Těleso) sice je uveden frézovací nástroj, ale druh upínače pro frézování zde chybí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Diplomat splnil cíle diplomové práce. V práci se vyskytují pouze ojediněle formální chyby, např. chybějí mezery mezi číselnou hodnotou a jednotkou, např. 130 % (str. 72). Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 64219