STAREČEK, J. Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Student pracoval na své bakalářské práci průběžně a samostatně. V práci rešeršního typu využil dostupnou literaturu a různých zdrojů zejména na internetu. Práce obsahuje požadované citace a všechny další nezbytné náležitosti, nicméně jazyk, kterým je práce napsána připomíná spíše slang motoristického novináře bez hlubší znalosti řešené problematiky. Grafické zpracování je bez připomínek. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Vlastní přínos a originalita B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Práce pana Jakuba Starečka se zabývá popisem filtrů pevných částic a systémů jejich regenerace. Práce obsahuje základní popis principu používaných filtrů pevných částic, kde ve střední části se omezuje na přehled sortimentu jednotlivých výrobců, s uvedením katalogových údajů. V závěrečné části se práce věnuje použití filtru pevných částic u zážehových motorů, v této části práce se autor pouští do neověřených spekulací a v jistých pasážích nesprávně interpretuje informace uvedené v literatuře. I přes uvedené nedostatky práce splňuje požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64222