VAVRLA, Z. Hydrodynamická spojka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Diplomant se ve své práci zabýval studií hydrodynamické spojky. Nejprve popsal její obecné vlastnosti a provedl základní rešeršní práce. Následně uskutečnil řadu CFD simulací na modelech hydrodynamických spojek, které sám připravil a posléze vyhodnotil. Studoval tímto způsobem např. vliv spáry mezi turbínovým a čerpadlovým kolem, hledal závislost počtu lopatek na přenášeném momentu a v neposlední řadě navrhnul úpravy modelu spojky tak, aby dosáhl předepsaných parametrů. Na fázi CFD simulací následně navázal základním silovým rozborem, ve kterém zhodnotil vliv úprav spojky na velikost sil působících na oběžná kola, a rovněž vyhotovil i konstrukční výkresy a podklady. Část práce, v níž je popsána tvorba jednotlivých geometrií a výpočetních sítí, je dostatečně detailní a komplexní. Oproti tomu úvodní kapitola či vlastní vyhodnocení dat získaných z numerických výpočtů by mohly být podrobnější. Větší péče měla být věnována i rozboru rychlostního a tlakového pole v prostoru spojky a stejně tak vyhodnocení jednotlivých silových závislostí. Také vyvozené závěry by si zasloužily obsáhlejší formulace z hlediska analýzy získaných poznatků a výstupů. V samotném textu práce pak lze objevit drobné pravopisné chyby a komplikovaná nebo méně přesná slovní spojení. Lze však říci, že zpracování diplomové práce si vzhledem k rozsahu CFD simulací vyžádalo značné úsilí i množství času. Diplomant pracoval samostatně a prokázal schopnost řešit základní úkoly spojené s návrhem a rozborem vlastností hydraulického stroje. Dosažené výsledky je pak i přes zmíněné problematické pasáže možné hodnotit jako přínosné. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jandourek, Pavel

Diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou hydrodynamické spojky tak, aby byla schopná přenášet vyšší krouticí moment při zachování původních provozních parametrů. Úvodem práce autor vypracoval obsáhlou rešerši hydrodynamických spojek a zhodnotil možné konstrukční varianty s ohledem na řízení a změnu tuhosti spojky. Dále následovala již úprava zadané spojky. Bylo navrženo pět základních geometrií s různou šířkou spáry mezi turbínovým a čerpadlovým kolem a pět geometrií s různým počtem lopatek kol. Pomocí výpočtového modelování byl proveden nestacionární výpočet. Z důvodu časové náročnosti výpočtu byl model geometricky zmenšen. Byl zjišťován vliv šířky spáry a počtu lopatek kol v závislosti na krouticím momentu. Jsou zobrazeny řezy v podélném a příčném směru kola pro posouzení proudění v mezilopatkovém prostoru. Závěr diplomové práce je věnován konstrukci hydrodynamické spojky. Z důvodu, že nová spojka by měla přenášet několikanásobně větší krouticí moment, je konstrukce řešena pouze geometrickým zvětšením zadané spojky. Zůstanou tak zachovány tuhosti i počty lopatek kol. Zadání bylo splněno a diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Poznámka: Konstrukční návrh hydraulické spojky by bylo vhodné prověřit pevnostní analýzou. Ve výkresové dokumentaci místy chybí rozměrové údaje a tolerance.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64208