SCHILLER, J. Analýza soudobých možností úvěrového financování firem v České republice. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globální cíl práce je dobře vymezen, parciální cíle rovněž. Metodologie je na požadované úrovni. Práci považuji za standardní, způsob řešení za odpovídající stanovenému globálnímu cíli a s dosaženými výsledky a závěry souhlasím. Práci považuji za použitelnou v podnikatelské praxi. Otázka: Jaký spatřujete rozdíl mezi termínem "úvěr" a "půjčka"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D V teoretické části se vyskytují drobné nedostatky, resp. terminologické nepřesnosti.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Svoboda,, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 41898