KOTEK, L. Měření elektrogramu pomocí systému BIOPAC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Balogh, Jaroslav

Předložená práce pojednává o teorii elektrokardiografie a možnostmi jejího měření pomocí systému BIOPAC. Student provedl návrh zařízení pro načtení analogového signálu EKG z přístroje BIOPAC a jeho následné načtení do PC pomocí rozhraní USB. Obvod je založen na mikrokontroleru ATmega8 a převodníku FT232RL. Realizovaný obvod obsahuje galvanické oddělení a prakticky může do aplikace AK recorder, vytvořené ve Visual Studio 2010, načíst libovolný analogový signál vyhovující vstupním parametrům spolu s výpočtem jeho spektra. Drobná nevýhoda je vzorkovací frekvence 250 Hz, která je fixní a uživatel ji nemůže změnit. Student pracoval samostatně, byl aktivní, připraven využíval konzultace a formální stránka práce je na vysoké úrovni. Student splnil zadání práce a proto ji hodnotím výborně / A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Rozman, Jiří

Úkolem studenta bylo seznámit se s univerzální studentskou laboratoří BIOPAC, která svým hardwarovým i softwarovým vybavením umožňuje snímat a dále zpracovávat základní fyziologické funkce. Zaměřit se měl na snímání a další zpracování EKG signálu. Pro splnění tohoto úkolu měl navrhnout a ověřit hardwarové propojení systému BIOPAC s PC, vytvořit aplikaci pro zobrazení průběhů snímaných EKG signálů s následnou spektrální analýzou. Student v úvodní části předložené práce popisuje jak EKG signál, tak funkční bloky systému BIOPAC. Těžiště práce je však v návrhu a realizaci obvodů pro převod analogových signálů na digitální pomocí mikrokontroléru ATmega 8A a obvodu FT232RL pro odpovídající komunikaci s PC. Návrh obvodového řešení je doložen celkovým schématem zapojení včetně předzesilovače a oddělovacích optočlenů. V této části je s podivem, že při popisu předzesilovače je kresleno schéma zapojení proti postupu signálu. Programování mikrokontroléru i obvodu FT232RL je doloženo. V závěru práce student uvádí 2 příklady zpracovaných signálů EKG ze simulátoru SECULIFE PS Base - bez rušení a s 50 Hz brumem. Obsahově předložená práce dokládá splnění požadavků zadání. Autor však mohl při popisu 10 bitového A/D převodníku uvézt i dosahovaný kvantizační krok (str. 30). V práci rovněž postrádám zdůvodnění volby vzorkovací frekvence 250 Hz (str. 40) - prohlášení, že je dostatečná neobstojí. I když se jedná o experimentální funkční vzorek tak výsledky mohly být doplněny ověřením při sejmutí EKG signálu z živého objektu - oddělovací obvody byly přece zařazeny. Po formální stránce práce nevybočuje z průměru v četně řady prohřešků proti češtině a mnoha překlepům. Průběh EKG signálu na obr. 4 nesvědčí o vyhraněném citu pro technické provedení. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím : velmi dobře.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 65394