LÍŠKOVÁ, M. RING! - Dostavba městského okruhu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Galeová, Nicol

Předložená práce splňuje požadavky kladené na rozsah a zpracování diplomního projektu. Pro lepší výsledek by bylo pořeba více soustavné práce jak nad urbanistickým konceptem, tak nad stanovením smysluplného stavebního programu a přiměřeného objemového a výtvarného řešení. Grafická úroveň práce je dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D 65 Studentka pracovala po celou dobu práce přiměřeně. Urbanistická situace počítá s přesunem hlavního železničního nádraží. Základní urbanistický konceptje možné dále smysluplně rozvinout. Studentka si zvolila jako téma pro diplomní projekt "multimediatéku". Typologicky, provozně a architektonicky se všakl nepodařilo najít přiměřené prostorové a výtvarné řešení.
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Todorov, Petr

Základní urbanistický koncept vychází z doplnění blokové struktury v okolí městského okruhu. Další rozvedení návrhu je však značně komplikované a vede ke vzniku problémových míst v prostorové, půdorysné i ekonomické rovině řešení. Prezentace projektu není dotažená.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Je součástí širšího urbanistického konceptu území, vypracovaného v rámci před diplomních projektů. Koncept doplňuje přiměřeně blokovou městskou strukturu v místech, kde dosud nebyla vytvořena. Objemové řešení vlastního návrhu domu je sice součástí této struktury, ale jeho další podrobnější rozvedení je dosti komplikované. Samostatnou otázkou k diskuzi je asanace rohového domu Cejl – Vlhká.
Architektonické řešení D Rozvádí členitý prostorový rozvrh objektu, vyplývající ze zmíněného urbanistického schématu. Značnou problematičnost této členitosti se návrh snaží eliminovat celoplošným prosklením fasád, při současném nerozlišování mezi typologickými druhy vnitřních provozů. To vede k celkové schematičnosti ve výsledném výrazu architektury. Stínící systém, tvořící v tomto případě její významnou součást, je málo dokumentován.
Provozní řešení C V domě jsou obsaženy četné funkce, které jsou různě kombinovány. Provozní vazby nevykazují zásadní nedostatky, avšak složitost objemového řešení vede k vytváření problémových míst v půdorysné a prostorové rovině ( např. kosodélníkové tvary místností, lokálně zcela nevhodné umístění sloupů, atp.). Sporným výsledkem velké prostorové členitosti bude i celková ekonomie stavby. Z podzemních garáží není přístup do severní části hlavního křídla domu, možný např.v rámci komunikačního jádra, umístěného nad ním.
Technicko konstrukční řešení D Pro daný druh stavby je zvoleno přiměřeně, avšak i zde se odráží komplikovanost objemového řešení (kombinace rozměrů modulů sloupů). Volba hlavního směru modulové sítě vychází z bočních křídel objektu a z podzemního podlaží, a opomíjí tak křídlo hlavní. Z toho vyplývají další problematické momenty v půdorysném rozvrhu (např. zmnožení sloupů na malém prostoru, obtížně vybavitelné místnosti atp).
Formální úroveň E Je hodně schematická, celková vypovídací schopnost grafického podání není přesvědčivá. Představení viaduktu není dotaženo, pohledy a konstrukce stavby jsou zdokumentovány málo podrobně.
Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 64268