ŠABO, A. RING! - Dostavba městského okruhu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Práce splňuje požadavky kladené na rozsah a obsah diplomního projektu. Pro lepší výsledek by bylo třeba soustavenější práce na detainějším zpracování jak dispozičního, tak provozního a architektonického řešení stavby. Řešení bytů ve věži by si zasloužilo kreativnější přístup. Grafická úroveň práce je velmi dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 79 Student pracoval přiměřeně. V urbanistické situaci zohlednil přesun hlavního železničního nádraží. Od prvopočátku se snažil najít odpovídající řešení s vyváženou kompozicí věžových hmot. Zvolené řešení přináší řadu úskalí, se kterými se student snažil vyrovnat. Otázka je, zda řešení, kdy pro zvýraznění věžového charakteru dominantních prvků se snižuje podlažnost bloku, ze kterého vyrůstá, neztrácí plánovaný účel efektivní zástavby.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Autor práce si pro detailní návrh polyfunkčního objektu vybral blok mezi ulicemi Koliště a Vlhká. Viadukt, který ztrácí svoji funkci a který ze severní strany k bloku přilehá, ponechává autor jako samostatné těleso uprostřed nově formovaného prostoru. Jeho využití jako prostoru pro rekreaci a jeho polohu považuji za správné řešení. Navrhovaná přestavba bloku je charakteristická dramatickou koncepcí se třemi výraznými výškovými objekty nasazenými na základní podnoži.Vyjadřuje snahu o maximální využití kapacity území. Respektuji tento záměr, ale mám pochybnosti o míře jeho naplnění. Domnívám se, že tato koncentrace lidí a služeb na tomto místě je neúměrná.Větší snaha o individuálnější charakter některých částí by byla prospěšná. Navržené černé plochy k oživení příliš nepomáhají. Větší pozornost a velkorysejší pojetí by si zasloužilo řešení parteru. Funkční naplnění objektu je logické, administrativní prostory se zdají být nadměrné. Typologické řešení je správné, obytné věže nabízejí přiměřený obytný standart. Formálně je návrh vypracován pečlivě, situační plán vyžaduje více informací, vjezdy, vchody, názvy ulic atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 64263