HORÁK, M. Implementace OFDM v obvodu FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršálek, Roman

Student se zadanému tématu věnoval se zájmem, v čase rovnoměrně. Vytvořil simulace OFDM modemu v MATLABu a také implementaci v prostředí Xilinx ISE. Výsledné zapojení ověřil na vývojové desce s obvodem Virtex 2. V úvodní části práce je poměrně velká pozornost věnována pro práci nepodstatným detailům (ortogonalita), na některé důležité aspekty dané problematiky (implementace pomocí IFFT apod.) již autorovi nezbyl zřejmě čas. I přes některé nedostatky, týkající se zejména formální stránky práce, lze práci považovat za zadání splňující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Fedra, Zbyněk

Práce obsahuje některé teoretické pasáže zbytečně zasahující do velké podrobnosti (ortogonalita) a naopak jiné poměrně stručné (vlastní implementace ve VHDL). Nikde jsem nenašel zmínku o pokusu optimalizovat navrženou implementaci (jeden z bodů pokynů pro vypracování). Lze nalézt i menší počet drobných chyb (popis os u obr. 4.2) a český a anglický abstrakt se mírně liší. Kladně lze naopak hodnotit názorné srovnání výsledků z implementace a simulace v Matlabu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 8890