SUK, P. Použití aluminiových profilů ve strojírenských konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Roučka, Jaromír

Téma práce vychází z praktických potřeb podniku, v němž bude výsledků využito při projekčním řešení výrobní linky. Diplomant řešil uvedenou problematiku samostatně, v optimálním časovém rozmezí. Literární rešerše by měla být poněkud obsáhlejší, ale uvedenému typu práce vyhovuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Střítecký, František

Předložená bakalářská práce je zpracována na dobré odborné úrovni, doplněna praktickým příkladem řešení konkrétního úkolu z praxe. Zadaný cíl bakalářské práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29065