FAIMAN, J. Palivové systémy zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Předložená rešeršní práce se zaměřuje na palivové systémy zážehových motorů. Největší důraz je kladen na motory s přímým vstřikem paliva. Student čerpal podklady z dostupné literatury a z různých zdrojů zejména na internetu, nicméně práce nepřináší žádné poznatky, které by nebyly dosud nikde hojně publikovány. Text obsahuje větší množství faktických i gramatických chyb, nicméně je doplněn požadovanými citacemi. Grafické zpracování je bez výraznějších připomínek. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Práce s literaturou včetně citací B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Bakalářská práce rešeršního charakteru se zabývá palivovými systémy zážehových motorů. Navzdory názvu pojednává téměř výhradně o soustavách přímého vstřikování paliva do válce, a i přesto v ní čtenář nenachází nové vývojové směry v oblasti konstrukce a řízení těchto systémů. Dokument obsahuje i různé faktické nedostatky (některé viz dále). Přímé vstřikování paliva zcela jistě nepředstavila poprvé společnost Mitsubishi ve druhé polovině devadesátých let. V tabulce, jež není číslována ani označena, by bylo vhodnější porovnat dva přibližně stejně výkonné motory. Navíc motor VW 1,4l TSI 90 kW není vybaven turbodmychadlem i objemovým kompresorem. Není zcela jasné, zda autor dostatečně zřetelně rozlišuje mezi jednobodovým a vícebodovým vstřikováním, když v kapitole 2.8.1 používá termín „vícebodové přímé vstřikování“. U popisu třícestného katalysatoru je zcela opomenuta vrstva pro zvýšení aktivní plochy kovového nebo keramického nosiče. Vypovídací hodnota věty: „Moderní motory pracují většinu času v režimu chudé směsi, kdy je hodnota okolo 1,15,“ pokud nejsou zmíněny další okolnosti, je téměř nulová. Kapitola 3, Vybrané příklady moderních palivových systémů, se více než přímým vstřikováním zabývá jmenovitými parametry a vnějšími rychlostními charakteristikami popisovaných motorů. Z formálního hlediska se v práci vyskytuje poměrně hrubá chyba, neboť název v bibliografické citaci práce neodpovídá názvu v zadání. Úroveň pravopisu je místy naprosto žalostná. Dané téma mohlo být zpracováno výrazně lépe, a to i vzhledem k množství kvalitní a dostupné literatury a elektronických zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 64232