NOVÁK, L. Aplikace kombinovaných těsnění v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Pavel

Student provedl detailní popis těsnících prvků používaných v energetickém průmyslu. Dále provedl rozdělení těchto těsnění podle použitých materiálů a podle konstrukce. U nejpoužívanějších prvků se zaměřil i na princip jejich funkce. Detailněji se zaměřil především na pružná a kombinovaná těsnění. Během práce prokázal dobrou schopnost orientovat se v problematice a schopnost práce se zdroji. Student se seznámil s normami, podle kterých se v praxi provádí zkoušení a výpočty těsnění. Výsledků ze zkoušek těsnění podle těchto norem využil pro porovnání vybraných těsnících prvků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Autor ve své práci rešeržním zúůsobem zpracovává popis nejpoužívanějších řešení statických těsnění v energetice. Práce obsahuje také popis metodiky zkoušení dle normy EN 13 555 na základě příkladů zjišťování jednotlivých parametrů těsnění. Zde by bylo vhodné zlepšit čitelnost a názornost grafů, vysvětlujících například náhradní modul pružnosti těsnění, který je zásadní u cyklicky namáhaných spojů. Práce je vzhledem ke zkušenostem autora zdařilá a doporučuji ji tedy k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64236