KIČINA, A. Bezdrátový přenos dat ze senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Biolková, Viera

Diplomant splnil v plném rozsahu zadání, sestavu měřícího řetězce pro bezdrátový přenos dat navrhl, realizoval z dostupných modulů, oživil a vybavil mikroprocesory programem. Taktéž vytvořil program v PC pro řízení a ovládání celé sestavy. Na realizované sestavě provedl základní ověřovací měření, která potvrdila jeho plnou funkčnost. Výsledky práce považuji za cenné, katedra by ráda celý přípravek dále používala. Posudek vypracoval odborný vedoucí doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc, UNOB Brno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Maršálek, Roman

Diplomant splnil zadání práce na poměrně kvalitní úrovni. Sestavil potřebný komunikační řetězec, částečně s využitím dostupných modulů. Vytvořil obslužný program na AD převod, rf komunikaci a komunikaci s PC. Realizoval take převodník USB-sériový port. V práci chybí rozbor požadavků na přenos signálu (počet bitů, rychlost, spolehlivost). Není uvedeno pro jakou aplikaci je zamýšleno přípravek použít V úvodu nejsou porovnávány možnosti hardwarového řešení založené na Bluetooth a zejména Zigbee. V práci se často vyskytují formální nedostatky. Např. - str. 16 : "použitá paměť je typu SPI", - str. 18: "tuto úlohu (rozuměj převod dat z analogové formy na digitální) plní senzor". Je toto opravdu úkol senzoru?, - str. 51: "analogové hodnoty jsou … poslané do vysílače", apod. Citace, zejména internetových zdrojů, nejsou podle normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 8899