RUPČÍK, J. Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Raffai, Peter

Bakalárska práca rešeršného charakteru predstavuje súčasne použitých riešení vo svete automobilov na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, chodcov. V prvej časti sa popisujú systémy pasívnej bezpečnosti a ich vývoj, ktorých hlavným cieľom je zmierniť dopad zrážky chodca s predkom vozidla na ľudské telo. Následne detailnejšie sú predstavené niektoré vybrané systémy aktívnej bezpečnosti, ktoré majú vzniku nehôd predchádzať. Práca je logicky veľmi vhodne usporiadaná, poradie jednotlivých kapitol zaisťuje zrozumiteľné a plynulé pokrytie jednotlivých bodov cieľov práce. Miestami zarážajúca je ale kvalita použitých obrázkov, ktorá v niektorých prípadoch vôbec nesplňuje očakávanú úroveň vysokoškolskej záverečnej práce. Kvalitu odovzdanej bakalárskej práce by takisto mohlo zvýšiť použitie cennejších informačných zdrojov, na ktoré bol študent upozornený aj pri konzultáciách. Nedostatky sa týkajú aj popisov obrázkov, kde je nevhodne použité interpunkčné znamienko za číslom obrázka. Nevhodný anglický preklad abstraktu a nedôkladná revízia pravopisu hlavne anglických, ale miestami aj českých slov v textu práce by sa dalo vytknúť rovnako. Vo finálnom hodnotení sa dá skonštatovať, že študent, síce s výhradami, ale splnil všetky ciele bakalárskej práce, tým pádom prácu odporúčam na obhajobu pred komisiou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maršálek, Ondřej

Hned v úvodu lze autorovi vytknout poněkud neobratné formulování abstraktu práce. Jeho následný překlad také vykazuje velké množství chyb. Z hlediska stylistiky a pravopisu lze v této bakalářské práci rovněž nalézt značné množství chyb. Z hlediska pravopisu se nejčastěji jedná o chyby z oblasti interpunkce. Co se týče stylistiky, jedná se nejčastěji o chybně volená slovní spojení. Celkově by si tato práce zcela jistě zasloužila odbornou jazykovou korekturu. Dalším nedostatkem, který snižuje úroveň práce, je velké množství obrázků v nedostatečném rozlišení a s cizojazyčnými popisky. Tato kombinace, v některých případech, způsobuje až nečitelnost oněch zmiňovaných obrázků. Seznam použitých informačních zdrojů postrádá požadované logické řazení, či uspořádání. Další formalitou, kterou tato bakalářská práce postrádá, je seznam obrázků. Obsahově je práce na dostatečné úrovni. I vzhledem ke všem výše uvedeným nedostatkům této bakalářské práce, student Jan Rupčík splnil zadání. Práci doporučuji k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63807