NYTRA, J. Drozdovy okruhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kureš, Miroslav

Bakalářská práce Jana Nytry se zabývá speciální typem okruhů, tzv. Drozdovými okruhy. Jejím cílem bylo studovat tyto okruhy jako algebry nad konečnými a nekonečnými poli, zejména pak nad polem reálným, kde Drozdovy okruhy mohou představovat speciální případ tzv. Weilových algeber, které mají široké aplikace v diferenciální geometrii. Autor splnil zadání, problematice dobře porozuměl, zpracoval samostatně několik důkazů a odvodil některá tvrzení. K problematice Drozdových okruhů existuje minimum literatury, práce je cenná tím, že je zřejmě první, která poskytuje přehledný úvod do této problematiky, autor také zařadil všechny nezbytné definice z algebry, takže uplatnil znalosti ze studia a především ze samostatné práce s literaturou. Během zpracování sám navrhoval některé postupy a projevoval vysokou samostatnost. Výsledek hodnotím jako velmi dobrý a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doupovec, Miroslav

Předložená práce vysoce přesahuje požadavky kladené na bakalářské práce, takže ji hodnotím jednoznačně kladně. Studovanou problematiku považuji za poměrně náročnou a autor ji zvládl s přehledem. Prokázal, že dobře porozuměl některým obtížným partiím algebry a zvládl samostatně formulovat (nebo dokonce dokázat) řadu pěkných výsledků. Jedná se zejména o věty 3.1.6, 3.1.7, 4.2.3, kapitola 4.2, kapitola 5.2 apod. Tvrzení 4.1.3 a 4.1.4 sice nejsou nová, autor je však samostatně hezky dokázal. Konstatuji, že práce obsahuje celou řadu vlastních výsledků, což u bakalářských prací není vůbec běžné. Práce má rovněž logickou strukturu uceleného matematického textu s velmi zdařilým stylem vyjadřování. K práci mám následující připomínky, které však v žádném případě neútočí na její kvalitu (tyto připomínky není třeba rozebírat u obhajoby): 1. Lieovy grupy a hladké variety mohly být zavedeny pořádněji (zejména ve srovnání s důkladnými definicemi v předchozích kapitolách). 2. Autor se na str. 21 zmiňuje o aplikacích Lieových grup. V práci jsem však nenalezl zmínku o možných aplikacích Drozdových okruhů a Drozdových algeber. 3. Definice 5.1.2 mohla být poněkud pečlivější (například není explicitně řečeno, co je to oblouk). Suma sumárum: práce se mi velmi líbila a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 64581