ONDROUŠKOVÁ, J. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Práce neobsahuje podstatné nedostatky. Návrhy a závěry považuji za reálné. Oceňuji samostatnost autorky a snahu podepřít prognózu tržeb nejen analýzou "od stolu", ale i provedeným dotazníkovým šetřením. Doplňující otázky: Co je dle vašeho názoru nejvýznamnějším rizikem dosažení prognózovaného výsledku hospodaření (viz finanční plán na straně 80)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zouharová, Hana

Diplomová práce je po formální a věcné stránce v pořádku. Podle mého názoru by mohla sloužit jako podklad pro založení wellness centra. Nemám žádné připomínky a práci doporučuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63845