BENDA, T. Současné trendy ve výrobě trvalých modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Bakalářská práce Tomáše Bendy na téma "Trvalé modely" je zpracována velmi přehledně s velmi dobrou grafickou úrovní v rozsahu 44 stran s použitím 29 literárních odkazů. Student pracoval samostatně a prokázal schopnost vytvoření literární rešerše na zadané téma. Jeho celkový přístup ke zpracování práce a především dosažený výsledek hodnotím jako výborný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mikulka, Vít

Práce splňuje vytyčené cíle a poskytuje ucelený a obsáhlý literární přehled současných trendů ve výrobě trvalých modelů. Jednotlivé materiály určené k výrobě modelů jsou velmi detailně popsány a porovnány mezi sebou. Je uveden výčet jejich výhod a nevýhod a také popsána vhodnost jejich použití s ohledem na nároky dané aplikace. Práce se také věnuje použití metod „rapid prototyping“ při výrobě modelů. Práce je logicky uspořádána a náležitě graficky zpracována. Rešerše je podložena značným množstvím literárních zdrojů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64576