NÁBĚLKOVÁ, I. Optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lince [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Úkolem práce je optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku. Teoretické úvodní části popisují různé druhy zkoušek bezpečnosti elektrických spotřebičů. Jsou zde popisovány i zkušební předpisy pro sporáky a varné desky (kap. 3). Tato část práce se mi jeví až příliš obsáhlá a bylo by vhodnější ji zredukovat. Následuje analýza doby trvání jednotlivých zkoušek u konkrétních vybraných typů plynových sporáků. Zde by bylo vhodné doplnit informace, jak se vybraly jednotlivé typy sporáků - reprezentanti výr. programu nebo výrobky, u kterých bychom chtěli časy zkrátit. Největší přínos práce vidím v analýze časových úspor navrženého zjednodušeného způsobu zkoušení vařidlové části elektrického sporáku. Samotný návrh však autorka nevytvořila. Zajímavé je řešení reorganizace práce na lince pro testování plynových sporáků. Očekával bych však větší propracovanost tohoto řešení. Autorka se zde zmiňuje o úspoře jednoho pracovníka na lince a zkrácení délky pásu. Bylo by proto vhodné zakreslit podrobnější schéma této linky, příp. i s rozměry před racionalizací i po ní. Celkově hodnotím práci stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Analyza kontrolních pracovišť je provedena velmi podrobně, z analyzy jsou vvvozeny závěry sloužící pro návrhy racionalizace těchto pracovišť. Z hlediska komplexnosti by řešení prospělo dodpracování podrobnějšího návrhu dalšího postupu řešení doporučeného pro ověření aplikovatelnosti a možnosti využití jednotlivých variant řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64557