JAHODOVÁ, M. Návrh uskladňovací nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Létal, Tomáš

Cílem bakalářské práce slečny Miroslavy Jahodové bylo provedení rešerše z oblasti konstrukčních řešení uskladňovacích nádrží a návrh vertikální uskladňovací nádrže s pevnou střechou. První část práce je věnována rozdělení nádrží podle jejich použití a charakteristice jednotlivých typů. Další část je věnována konstrukčnímu návrhu nádrže podle vybraných norem, který je v závěrečné části práce ověřen pevnostní analýzou pomocí MKP. Všechny požadavky a cíle zadání byly splněny, celkově je práce velmi zdařilá. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lošák, Pavel

V úvodní části práce byla zpracována rešerše z oblasti konstrukce nadzemních uskladňovacích nádrží a požadavků legislativy. Tato část byla pojata zdařile a splnila požadavky zadání. V další části byl proveden analytický návrhový výpočet a ověření vybrané části pomocí metody konečných prvků. Zde jsem především postrádal schéma navrhované nádrže, které by zpřehlednilo analytický výpočet. Nacházelo se zde také několik nejasností, jejichž objasnění žádám v otázkách níže. Celkově lze bakalářskou práci považovat za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64554