VĚTROVEC, O. Popis a vyhodnocení momentové charakteristiky šroubového spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Bakalářská práce byla vypracována pro potřeby průmyslu. Hodnotí kvalitu šroubů používaných při montáži světlometů. Byly využity moderní metody pro zpracování informací. Srovnávány byly produkty tří dodavatelů. Bylo by zajímavé i relativní cenové porovnání těchto produktů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Roupec, Jakub

Práci lze hodnotit jako dobrou. Mám k nim ovšem několik výtek: 1) test korozivní odolnosti – měla být uvedena alespoň minimální souvislost s cílem práce – měření kroutícího momentu. Např. při korozi šroubů může dojít k výraznému navýšení kroutící momentu při demontáži. Udělat dvě měření zoxidovaných šroubů a změřit jejich povolovací momenty by neměl být problém. Navíc zde chybí parametry solného prostředí, ve kterém test probíhal. Nelze tak opakovat experiment. U vyhodnocení korozivní odolnosti chybí verze šroubu L2. 2) V rešerši nemusela být použita literatura z 80. lét. Nevypadá to příliš dobře. 3) V práci měly být porovnány i CAD modely jednotlivých šroubů. Jestliže šroub E1 bude mít průměr dříku o 10% menší než L1 výrazně to ovlivní utahovací moment zejména u menších děr. 4) Chybí kalibrace snímače krouticího momentu. To je zásadní věc. Nebo alespoň nějaké údaji o kalibraci. Data lze nyní brát jako obecné hodnoty a lze je pouze srovnávat vyhodnocovat mezi sebou. Stačil by jednoduchý statický test. 5) Upínání vzorku do svěráku neslibuje příliš přesné usazení. Mohl být vyroben jednoduchý přípravek pro přesné uchycení polohy vzorku. 6) Rozdíly v naměřených momentech nevyjadřovat pouze v absolutních číslech, ale relativně – např. krouticí moment byl u tohoto šroubu vyšší o 30% než u předchozí verze.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63894