HYNEK, J. Distribuované optické vláknové senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Student pracoval samostatně a pravidělně konzultoval průběžné výsledky práce. Problematice porozuměl dobře a zadaní splnil v plném rozsahu. V rámci praktické části provedl návrhy dvou senzorických systémů a vytvořil simulační model v programu OptSim pomocí vlastně vytvořeného bloku v programu MATLAB. Jednotlivé návrhy však mohly být zpracovány více do detailu. Formální zpracování práce je na dobré úrovni. Celkově jsem byl s prací studenta spokojen.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Šifta, Radim

Student se v diplomové práci zaměřil na distribuované optovláknové senzory. V úvodu práce se věnuje základním definicím přenosu signálu optickým vláknem, popisem optických vláken a všem podstatným parametrům z hlediska použití optického vlákna jako senzoru. V navazující teoretické části popisuje základní druhy optovláknových senzorů včetně jejich popisu. V praktické části navrhl teoreticky distribuovaný optovláknový systém založený na Rayleighovu a Brillouinovu rozptylu. Dále vytvořil simulační model v prostředí optSim, do kterého implementoval vlastní blok vytvořený v matlabu, který umožňuje zkoumání vlivu Brillouinova rozptylu. Práce byla splěna v celém rozsahu zadání. Po odborné stránce hodnotím práci kladně, až na drobné nedostatky, jako je občasné neodborné vyjadřovaní. Z hlediska interpretace výsledků student možná až zbytečně moc popisuje vytváření souborů v prostředí optSim a Matlab. Naopak více se mohl zaměřit na popis výsledků grafických výstupů z prostředí optSim. Po formální stránce bych vytknul používání více druhů zápisů stejných jednotek, místy neúplné popisy veličin u vzorců, drobné překlepy a zejména nevhodné dělení textu do mnoha odstavců.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 66688