HORÁK, M. Určení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpoždění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Zadaný úkol považuji za náročný. Student zadání splnil bez výhrad. Aktivita studenta při řešení byla nadstandardní. Student přišel i s vlastním nápadem pro vylepšení současných metod, který také v práci implementoval. Vytvořená aplikace je plně funkční. Formální zpracování práce je na vysoké úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Balej, Jiří

Diplomová práce Bc. Michaela Horáka se věnuje geografické lokalizaci stanic v rozlehlých sítích. V práci je popsán princip geolokační metody Constraint Based Geolocation (CBG) a podrobně jsou rozebrány způsoby projekce sférických souřadnic do 2D mapového podkladu. Diplomant při své práci využil experimentální síť PlanteLab, kde se připojil na 42 stanic a z nich pomocí skriptu provedl měření zpoždění k lokalizovaným stanicím. Dále vytvořil aplikaci v jazyce Java, která využívá měřených dat pro výpočet lokace stanice pomocí metody CBG. Nad rámec zadání student do práce zapracoval také výpočet pomocí metody Speed of Internet (SOI) a navrhl vylepšení přesnosti pomocí kombinace těchto metod. Závěr práce obsahuje vlastní naměřené výsledky jednotlivých metod a jejich srovnání s výsledky autorů metody CBG. Práce je na velmi dobré úrovni a kompletně splňuje zadání. Navíc obsahuje postup, kterým lze zpřesnit geolokaci pomocí kombinace více metod. Vytvořený program je funkční avšak pro nezasvěceného člověka těžko použitelný, neboť obsahuje mnoho zakomentovaných bloků bez vysvětlení jejich účelu, komentáře jsou pouze místy a ne úplně srozumitelné a pojmenování metod a tříd také nepřispívá k přehlednosti. Záporně hodnotím především nutnost ručního připojení na servery a následného spuštění skriptu. Tento skript by měl další činnost automatizovat, a přestože měl být uveden v elektronické příloze, já jsem jej tam nenalezl. Drobný problém také vidím v chybějícím popisu metody SOI, která je později použita. Zřejmě z toho důvodu autor používá nepřesný přepočet zpoždění na vzdálenost (dle SOI je správně 4/9*c). K formální stránce práce mám jen několik výhrad, např. na str. 22 postrádám velká písmena na začátku názvu metod a odkaz na literaturu, str. 32 špatný odkaz na rovnici, str. 43 označení PI v rovnici, dále se místy vyskytuje nevhodná stylistika.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 66683