BRABEC, L. Systém automatického řízení technologického zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubálek, Jaromír

Diplomant se ve své práci zaměřuje na řízení laboratorního technologického zařízení skládající se z několika dílčích částí, přičemž každá část má jiný interface pro jeho řízení. Diplomant rozpracoval původní program ze své bakalářské práce do současné podoby, kde se výrazně změnila koncepce řízení technologie a navíc přibylo několik dalších zařízení. Tímto své zadání splnil. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a to jak z pohledu formální, tak i z pohledu výsledkové. Problematiku konzultoval a jeho aktivita byla úměrná množství práce, kterou musel vykonat, aby splnil požadavky na řízení technologií. Literatura je převážně internetová díky charakteru práce, jímž byly řídící protokoly. Práci hodnotím jako výbornou/A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šmirg, Ondřej

Práce studenta jak po stránce technické, tak po stránce zpracování diplomové práce je na velice vysoké úrovni. V rámci své diplomové práce musel nastudovat značné množství rozhraní a komunikačních protokolů, které následně využil pro vytvoření programu. Vlastní program je velice rozsáhlý a umožňuje různá nastavení a načítání z externích souborů. Jediná škoda je, že výsledný program nemohl být vlivem selhání hardwarové části zařízení plně otestován. To však není chyba studenta.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 66672