LATTENBERG, J. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Lenka

Autor práce je v celém textu poměrně stručný, nicméně i ve své stručnosti postihuje podstatu věci. K obhajobě doporučuji odpovědět na následující otázky: 1) Společnosti doporučujete odprodat pohledávky factoringové společnosti což dle Vašeho výpočtu zvýší hodnotu okamžité likvidity asi na 0,8. Považujete tuto hodnotu za dostatečnou, nedostatečnou, nebo zbytečně vysokou? Jakou výši pohledávek doporučujete odprodat tak, aby podnik měl z pohledu okamžité likvidity dostatečnou likviditu a zároveň, aby minimalizoval náklady na factoring? Pokuste se tyto minimální náklady na factoring se vyčíslit. 2) Dále navrhujete podniku využití sconta. V jaké maximální procentní výši je podnik schopen nabídnout zákazníkům sconto tak, aby se nestal ztrátovým?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lattenberg, Libor

V teoretické části bakalářské práce autor popisuje metody finanční analýzy, sloužící jako podklad pro celkový finanční přehled a následné řízení podniku. Tyto metody následně aplikuje v analytické části na vybranou společnost. Z plynoucích výsledků je zřejmé, že v posledních letech je podnik ve špatné finanční situaci. V návrhové části autor zřetelně popisuje jednotlivá řešení, která by mohla tuto finanční situace řešit. Navrhovaný postup snížení stavu zásob je pro podnik realizovatelný a stejně tak i snížení stavu pohledávek pomocí úpravy dob splatnosti, podmínek v kupních smlouvách a využitím factoringu. Naopak v návrhu, ve kterém autor doporučuje snížení nákladů na výrobu zboží je v rámci tohoto oboru podnikání nesnadně realizovatelné, neboť většina vstupních materiálů se pohybuje na nejnižší úrovni. Závěrečnou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63872