ZELENKA, P. Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radim

Student k práci přistupoval velice zodpovědně, jeho práce a je na vyikající technické úrovni a výsledkem je aplikace navržená na platformě JAVA, která umožňuje odesílání souborů a srovnávání výsledků a splňuje veškeré požadavky zadání.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Beneš, Radek

Student Bc. Pavel Zelenka měl za úkol prostudovat možnosti jazyku JAVA a implementovat aplikaci pro vzdálené odevzdání dat a jejich vyhodnocení. Student představil potencionální technologie, které by bylo možné využít na různých úrovních, ať už se jednalo o volbu aplikačního serveru, frameworku či databázového serveru. Popsané možnosti jsou krátce zhodnoceny a je zdůvodněna volba právě té nejvhodnější technologie. Některé technologie by si zasloužili hlubší popis, zvláště pak ty, které byly ve výsledném řešení použity. Odborná úroveň práce je na poměrně dobré úrovni, pouze v některých místech chybí detailnější popis (např. popis a nastavení algoritmů pro dávkové zpracování nahraných souborů, rozesílání emailů apod.). Práce jako celek je však kvalitní a ukazuje na fakt, že se student v dané problematice dobře orientuje. Po formální stránce se v práci vyskytují drobné chyby např. některé obrázky s nízkým rozlišením, typografické chyb, atp. Webová aplikace v některých prohlížečích nefungovala úplně bez chyb, přesto práce působí velmi dobře a navrhuji hodnocení B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 66668