KUPČIHA, L. Vzájemná konverze OTDM a WDM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student se aktivně podílel na řešení zadaného projektu od jeho zadání. Jeho přístup k úkolu, řešení, postupy - hodnotím kladně. Rovněž vystupování, přístup ke konzultacím byl příkladný. Při řešení projektu se seznámil s aktuální problematikou optických sítí, kde řešil možnosti konverze mezi technologiemi OTDM a WDM. Diplomant navázal na obsáhle zpracovanou problematiku v první části řešení projektu, připravil podklady pro simulaci v programu OptSim a dopracoval se zajímavých, pro praxi využitelným výsledkům. Pro omezení možnosti přístupu k programu, byla odsimulována jen část modelu. Předložená práce splnila úkoly zadání, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku – v ý b o r n ě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Křepelka, Václav

DP je členěna do šest kapitol. V prvních dvou je popsán základní princip optického přenosu a jevů, které tento přenos ovlivňují. Třetí kapitola popisuje podrobněji technologie multiplexování a porovnává především principy časového a vlnového multiplexu. Čtvrtá kapitola se zabývá nejdůležitějším prvkům multiplexních přenosových systémů se zaměřením na ty, které budou později využity při návrhu. Pátá a šestá kapitola práce byla věnována již samotné konverzi mezi technologiemi OTDM a WDM. Diplomant se potom věnoval konverzi s využitím komprese pulsů. V práci je simulována varianta Ramanovského kompresoru pulsů s jednou čerpací pumpou. Vzhledem k časové náročnosti diplomant nakonec zvládl simulaci pouze některých dílčích částí modelu. Náročné téma zpracoval diplomant pečlivě a text včetně použitého matematického aparátu byl podroben důsledné korektuře do té míry, že jsem nenalezl jediný překlep ani chybu. V závěru je uveden nezbytný seznam zkratek a a použitých literárních zdroje. V samotném textu ovšem odkazů na ně je poskrovnu. V samotném úvodu je uveden nepříliš vhodný termín kroucený drát zjevně poplatný anglické literatuře. Na str. 13 se lze setkat s termínem chirp, který není v textu není vysvětlen. Na str. 21 by bylo vhodnější vyložit zkratky SFP a XFP přímo v textu. Což lze považovat za výjimku, jinde v textu se lze orientovat pohodlněji. Diplomant splnil zadání v plném rozsahu. Těžiště práce a jeho vlastní přínos je patrný zejména v prováděných simulacích, byť nakonec nejsou v zamýšleném rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 66655