PROCHÁZKA, J. Vliv optimalizace uspořádání montážních pracovišť na ekonomické, logistické a procesní parametry výrobního systému ve firmě Automotive Lighting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Cílem práce je optimalizovat rozmístění montážních pracovišť v podniku Automotive Lighting. Současný stav podniku je analyzován poměrně detailně. Analýza se zaměřuje na uspořádání předmontážních pracovišť ve středisku předvýroby a jejich hodnocení metodou NVAA, která zjišťuje produktivitu pracovišť. Následuje multikriteriální hodnocení jednotlivých variant, kde jedním z kritérií je i ergonomie. Intenzita materiálových toků nebyla součástí stanovených kritérií, takže nebylo nutné sestavovat Sankeyův diagram. Z celé práce oceňuji zejména ergonomickou analýzu v systému Technomatix Jack, na jejímž základě byl proveden návrh úpravy konkrétního montážního přípravku. Výsledné ekonomické hodnocení vychází z poměrně podrobných podkladů a zvolené metody jsou zcela adekvátní těmto získaným informacím. Avšak také v předběžném ekonomickém hodnocení jednotlivých variant (kap. 4.4) je potřeba uvádět zvlášť jednorázové investiční a zvlášť každoroční provozní náklady. Výpočet úspor z počtu vrácenek bere autor jen jako doplňkový a není zapracován do celkového hospodářského výsledku podniku. Mohu konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny. Práce je poměrně detailně rozpracována vč. podrobné ekonomické analýzy. Metody řešení jsou zvoleny adekvátně možnosti získání podkladových informací. Za velký přínos práce považuji zejména ergonomickou analýzu použitím simulačního software. Řešení, které autor na základě této analýzy navrhl, se již v podniku také skutečně realizovalo. Z těchto důvodů hodnotím práci stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrbáček, Jan

Diplomová práce Bc. Jana Procházky se zabývá návrhem uspořádání předmontážních pracovišť pro montáž sestav čelních světlometů osobních automobilů. Skládá se z teoretické části, kde autor popisuje metody používané v automobilovém průmyslu pro navrhování, sestavování a hodnocení pracovišť. V praktické části provedl návrh na změnu uspořádání předmontážního pracoviště i rekonstrukci vlastního přípravku. Za kladnou stránku považuji vysoce praktické zaměření práce s výsledky, které lze využít v pracovním procesu. Autor přinesl do řešení problematiky spojení praktických znalostí s teoretickými metodami zpracování dat opřených o použití simulačních softwaru. Použitý způsob vyjadřování a řešení doplněný grafy a tabulkami je na odpovídající úrovni. Za slabší stránku považuji menší teoretický rozsah a jednostrannost práce pro dané konkrétní řešení, což ale nesnižuje celkovou úroveň práce, která je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63864