VONDRÁK, Z. Konstrukční návrh úhlové kyvadlové nápravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce se zabývá přepracováním konstrukčního návrhu úhlové kyvadlové nápravy závodního automobilu. Úvod práce je věnován základnímu popisu kyvadlové nápravy a dalších variant zavěšení kol. Následuje charakteristika současné konstrukce ramene a analýza jejího dynamického namáhání při jízdě včetně napjatostí analýzy. Za jednu z nejhodnotnějších částí práce lze bez pochyb označit zpracovaný rozbor kinematiky zavěšení, který se detailně věnuje jednotlivým parametrům geometrie kola a možnostmi jejího nastavení. Hlavní část obsahuje pět nových návrhů ramene zavěšení s výsledky výpočtů základních kritérií konstrukce, tj. hmotnost, napětí a deformace ramene. Poslední část práce se věnuje úpravě úchytů ramene a možnostmi nastavování geometrie kol. Všechny cíle stanovené v zadání byly splněny, některé více některé méně detailně. Postup konstrukce zavěšení automobilu byl zvolen správně, ovšem bez větší vlastní invektivy. Z časových důvodů byl návrh ramen změněn jen z části, i proto finální verze přesahuje původní konstrukci pouze u dvou ze tří zvolených kritérií. Největší přínos práce přináší v oblasti kinematické analýzy původního zavěšení a možnostech nastavení geometrie kol. Za nedostatek lze ale označit chybějící základní definice jednotlivých parametrů geometrie a jejich vliv na chování automobilu. Členění a uspořádání práce je přehledné a srozumitelné, grafická a stylistická úprava je dobrá jen s malým počtem pravopisných chyb. Byly splněny všechny formální náležitosti, pouze u několika obrázků chybí citování jejich zdrojů. Výsledkem studentova snažení je kvalitní práce s několika zmíněnými nedostatky. Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že student dobře využil znalosti a dovednosti získané při svém studiu pro zpracování tématu této diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Vondráka je zaměřena na konstrukční návrh úhlové kyvadlové nápravy. Práci je možné rozdělit do několika základních částí. Po provedení rešerše v oblasti zavěšení obecně, je první část soustředěna na analýzu původního ramene nápravy. Poté již následuje kompletní konstrukce nového ramene a jeho úchytů. Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Jak stylisticky tak graficky je zpracována poměrně pečlivě. K práci mám následující připomínky: •Obr. 16 a 17 jsou vloženy opravdu ve velmi nízké kvalitě. Jestliže se je nepodařilo získat z jiných zdrojů, bylo by vhodné tyto obrázky přepracovat. Jsou natolik nečitelné, že jejich význam v práci je značně snížen. •V kinematických charakteristikách by bylo vhodné vyznačit bod (popř. oblast), kde se předpokládá jízdní výška vozidla. •Vzhledem k předpokládanému využití vozidla k závodním účelům by předpokládané zatížení mohlo být navýšeno s ohledem na mimořádné rázové namáhání při provozu. •Přestože je v práci zdůvodněno, že únavová životnost řešena nebude, domnívám se, že i v tomto případě by bylo vhodné toto prověřit. •Při kinematické analýze byla závěrem skutečnost, že je nejvhodnější ponechat původní úchyty. To však platí pravděpodobně hlavně pro původní tvar ramene. Existují polohy, při kterých se zlepšil průběh např. sbíhavosti, ale odklon se posunul směrem ke špatným hodnotám (i ve statickém stavu), což by však vyřešila změna sklonu válce pro uchycení kola. Přes výše uvedené drobné nedostatky práce splnila zadání a diplomant tak prokázal schopnost využít dovednosti a znalosti získané v průběhu studia při řešení složitějších technických úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63866