ZVONČÁK, V. Efekt Chorus - inovace laboratorní úlohy předmětu BSHE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Kamil

Student pojal řešení jemu svěřeného úkolu natolik samostatně, že mi dosud není fyzicky znám konstrukční výsledek. Ze sporadických komunikací mi vyplynulo, že zařízení nyní funguje, nebylo mi však předvedeno. Odevzdaná dokumentace je teoreticky a popisně zpracována poměrně kvalitně, uvedené naměřené signály však o správné funkci efektu nesvědčí. V textu chybí vypracování nového návodu laboratorní úlohy, přestože bylo přímo vyžadováno zadáním. Vzhledem k tomu, že mi nebyl předveden funkční výsledek, navrhuji mezní hodnocení práce 50 body s tím, že pokud bude předvedeno funkční zařízení, může být hodnocení výrazně zvýšeno. Pokud funkční zařízení předvedeno nebude, pak bude nutné hodnotit práci jako nedostatečnou.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Cílem práce bylo přepracování koncepce laboratorního přípravku efektu chorus realizovaného pomocí nábojově vázaných struktur BBD včetně napájecího zdroje. Návrh vychází z koncepce stávajícího přípravku, kterou se snaží inovovat. Z textu bakalářské práce není jasné, zda byl výrobek dokončen jako celek, schází např. jeho fotografie. Z časových průběhů uvedených v kapitole 5 lze usoudit, že generátor MN3102 a napětím řízený zesilovač svoji funkci plní, časové průběhy za dolní propustí ale její správnou funkci nepotvrzují a ostatní průběhy spíše dokládají, že funkce realizovaného efektu chorus není správná. Literatura je v textu citována sporadicky, v teoretické části je pouze jednou citována diplomová práce vedoucího, přestože je celý text teoretické části výtahem z této práce a z jednoho či dvou dalších zdrojů. Citace nejsou uvedené ani u obrázků. Z formálního hlediska lze dále vytknout formát proměnných, předložky na koncích řádků, překlepy, pravopisné chyby a scházející větné čárky. Kapitola 5 se skládá pouze z obrázků s popisky bez jakéhokoliv doprovodného textu. Schází návod laboratorní úlohy, který byl požadován v zadání. Student po odevzdání textu bakalářské práce zařízení dokončil a demonstroval jeho funkci. Přestože mám k zařízení řadu výhrad, např. horší odstup signálu od šumu, zkreslení signálu LFO a nezamezení jeho limitaci, je zařízení funkční a použitelné pro laboratorní cvičení předmětu Studiová a hudební elektronika. Proto práci doporučuji k obhajobě, ale vzhledem k pozdnímu dokončení a výše zmíněným výhradám k textu práce navrhuji hodnocení C/70 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 66649