STEJSKAL, T. Analýza přenosových vlastností VDSL 2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šedý, Jakub

Student v rámci bakalářské práce vytvořil program pro vzdálené ovládání generátoru šumu Spirent DLS-5800 a injektoru šumu Spirent DLS-5410DC. Vytvořený SW umožňuje nastavení parametrů šumu, přeslechů a rušení a je doplněn o automatizované změny zmíněných parametrů. Student pracoval samostatně, ale práci se věnoval aktivně až poslední měsíc před odevzdáním. Z tohoto důvodu se ve vytvořeném programu vyskytují časté chyby a program není plně odladěn. Při porovnání dosažených výsledků je nutné konstatovat, že v programu chybí měření přenosových vlastností VDSL systému. Zadání bylo tedy splněno pouze částečně. Pokud by se student věnoval bakalářské práci se stejným úsilím jako semestrálnímu projektu, mohla bakalářská práce dosahovat mnohem vyšší úrovně.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Posudek oponenta

Šilhavý, Pavel

Cílem práce měl být program umožňující ovládání generátor šumu Spirent DLS-5800 a injektor šumu Spirent DLS-5410DC. Práce se skládá ze čtyř kapitol: Technologie VDSL2, VDSL2 – rušení, WinSock a Program pro ovládání generátoru a injektoru šumu. V první a druhé kapitole, pominu-li některé nepřesnosti, jsou uvedeny často tvrzení vytržené z kontextu, která nejsou podpořeny odkazem či citací na původní zdroj, kde by bylo možno nalézt podrobnosti. Například pasáž v kapitole 2.1.1 věnovaná VDMT zahrnuje i tabulky bez jediné citace odkazující na původní zdroj. V literatuře je zdroj uveden, ale spárování částí texu s původními zdroji je problematické. Bohužel teoretický úvod je spíše slepenec toho co student kde náhodně našel, nežli úvod k řešené problematice. Generátor šumu umožňuje generovat rušení dle konkrétních norem a právě rozbor dle individuálních norem zde zcela chybí. Smysl vložení 3. kapitoly „WinSock“ my zcela uniká. Měla by logicky býti součástí následující kapitoly, která popisuje vytvořený program, zřejmě v kapitole 4.3. V kapitole 4. hned v úvodu student popisuje vytváření programu v prostředí Microsoft Visual Studio. Popis vazby vytvářeného programu na SW výrobce, specifikace požadavků na cílovou aplikaci a návrh řešení v obecné rovině zcela chybí. Následuje popis dílčích částí vytvořených funkcí. Zdrojové soubory aplikace však nejsou přiloženy. Vytvořenou aplikaci jsem testoval a téměř vždy nastavení končilo chybovým výpisem. Student byl vyzván k opravě aplikace, kterou obratem realizoval. Je zjevné, že student nevěnoval dostatek času na odladění odevzdané aplikace. V zadání bylo rovněž požadováno automatizované měření přenosových vlastností VDSL. Student si tento požadavek vysvětlil krokováním některých parametrů, a tedy automatickým „měněním“ přenosových vlastností. Jakákoli zmínka o vazbě na VDSL DSLAM či modem pro získávání přenosových vlastností zcela chybí. Zadání tak bylo dle mého názoru splněno jen částečně. Kladně hodnotím, že student po odevzdání obratem opravil chybující aplikaci. S ohledem na částečné splnění zadání navrhuji hodnocení B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 66634