PYTELA, O. Ovládání polohovacího zařízení pro akustická měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Cílem bakalářské práce bylo realizovat řízení 2D polohovací osy, která je součástí vybavení bezodrazové komory Ústavu telekomunikací FEKT, VUT v Brně, aby bylo možné pomocí ní realizovat akustická měření, zejména mapování akustického tlaku a měření akustického výkonu pomocí intenzitní sondy. To vyžaduje, kromě měření v definovaných bodech, také měření okamžité hodnoty akustických tlaků snímaných dvoumikrofonní sondou pohybující se konstantní rychlostí po předem definované křivce. Vzhledem ke složitosti řídicího protoklu není řízení polohovací osy jednoduchou záležitostí, což je vidět při zachytávání komunikace. V průběhu řešení semestrálního projektu bylo rozhodnuto pro přechod z ryze hardwarového řešení na řešení softwarové, využívající komunikační knihovny dodávané výrobcem a jazyka Visual Basic. To má výhodu také pro realizaci komplexních měřicích aplikací, kdy lze pomocí jazyka VBA ovládat z jediné aplikace nejen polohovací zařízení, ale také měřicí přístroj (zvukoměr), jehož výrobce také dodává komunikační knihovnu. To ale nebylo součástí zadání bakalářské práce, které bylo splněno. Student chodil pravidelně na konzultace, průběžně předkládal dílčí výsledky svojí práce a prokázal schopnost samostatného řešení problémů - na konzultace chodil vždy již s vyřešenými problémy, se kterými se během řešení setkal. Text bakalářské práce včas předal vedoucímu ke kontrole a připomínkám. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni, student se ale příliš nezajímal o praktické využití zařízení při akustických měření, čemuž odpovídá i úvod bakalářské práce.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Číž, Radim

Student navrhnul a prakticky realizoval ovládání polohovacího zařízení Berger Lahr PAS41BR pro akustická měření prostřednictvím řídicí aplikace pro PC. Přitom také bylo nutno zkonstruovat převodník rozhraní USB na RS-485, kterým jsou vybaveny krokové motory ILS1R573PB1A0 polohovacího zařízení. V teoretické části své bakalářské práce student popsal, pro jaké metody měření akustického výkonu bude možné ovládání využít a dále se věnuje návrhu zmíněného převodníku USB/RS-485, vlastní realizaci komunikace s krokovými motory a návrhu řídicí aplikace. Práce je napsána přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, z přiložených obrázků a programu ovládací aplikace na CD jednoznačně vyplývá, že zadání bylo zcela splněno. Z odborného hlediska má tato bakalářská práce výbornou úroveň. Mírné nedostatky formálního charakteru se týkají pouze několika překlepů (např. v první větě v úvodu na str. 11 se píše o „semestrální“ namísto o „bakalářské“ práci) a pravopisných chyb, zejména v souslovích obsahujících číslovky nebo čísla (např. na str. 14 „osmi bitovými“ namísto „osmibitovými“ nebo na str. 37 „32-bit operační systémy“ namísto „32bitové operační systémy“).

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 66625