RAJNOHA, M. Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Balej, Jiří

Student zpracoval náročnou bakalářskou práci a zadaný úkol kompletně splnil. Student navíc proměřil charakter přenosové cesty r, který poté použil pro samotnou geolokaci stanic, za účelem zlepšit přesnost dosahovaných výsledků. K řešení práce mám jedinou výhradu a to, že program umožňuje nalézt cílové souřadnice pouze za použití tří landmarků. Lokalizace pomocí více lanadmarků je řešena opakováním výpočtu pro různé kombinace landmarků. Student během řešení pravidelně konzultoval obsah práce i vytvářenou aplikaci. Po formální stráce k práci nemám výhrad. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A 96 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Komosný, Dan

Bakalářská práce splňuje zadání bez výhrad. Zadaný úkol považuji za náročný. Formální zpracování práce je na vynikající úrovni včetně zápisů vzorců. Obrázky jsou také kvalitně zpracovány. Požitá literatura je dostatečná a pro bakalářskou práci až v nadstandardním rozsahu. Autor čerpal i z aktuálních publikací prezentovaných na vědeckých konferencích. Práce je napsána tak, že nevzbuzuje pochybnosti o autorově znalosti problematiky. Kladně hodnotím provedenou studii vlivu rozmístění kabeláže na přesnost nalezení fyzické polohy stanice. Zde autor čerpal z provedených měření v mezinárodní sítí GEANT2. K práci mám drobné výhrady týkající se v některých případech netechnického vyjadřování a k chybám v anglickém abstraktu.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 66626