ŠRAJLA, J. Multimediální výukové rozhranní pro programovaní mikroprocesorů AVR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

Student při řešení projevoval aktivitu a vlastní iniciativu. Průběžně konzultoval stav řešení práce a aktivně navrhoval vlastní způsoby řešení. Pracoval samostatně a velmi dobře se seznámil s problematikou programování FLASHových aplikací, stejně jako s principy činnosti mikrokontroléru. Zadání práce bylo splněno, protože i když systém zatím nepodporuje všechny instrukce mikrokontroleru, byly vytvořeny funkce umožňující jejich snadnou implementaci. Funčnost implementačních funkcí byla ověřena právě díky podporovaným instrukcím. Při tvorbě textu diplomové práci posupoval ve shodě s pokyny k jejímu vypracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sajdl, Ondřej

Cílem práce bylo vytvoření webové aplikace, která umožní výuku programování mikrokontrolérů řady AVR, včetně překladače instrukcí do binárního kódu. Student realizoval webovou aplikaci pomocí server-side skriptovacího jazyka PHP a klientské technologie FLASH, která se instaluje jako volitelný doplněk do internetového prohlížeče. Výsledná aplikace obsahuje - statické hypertextové stránky se stručným popisem mikrokontrolérů AVR, popis periférií, - ukázku programu v jazyku Assembler, - simulační prostředí a - odkazy na další zdroje. Simulační prostředí je hlavním výstupem práce. Prostředí se skládá z textového editoru, překladače a vizuálního zobrazení stavů registrů. Jak už bylo řečeno simulační část je napsaná s pomocí doplňku FLASH, který je zaměřen primárně na obrazovou a zvukovou prezentaci webových stránek. Implementace simulačního prostředí bezpochyby vyžadovala podstatně více úsilí, než pokud se použil klasický programovací jazyk s knihovnou komponent. Výsledné uživatelské rozhraní je přehledné a funkční, ovšem povedlo se implementovat pouze zhruba čtvrti instrukcí mikrokontroléru. Po formální stránce práce obsahuje větší množství pravopisných chyb a překlepů, včetně dvou na deskách v názvu práce. Obsahově nemám připomínky, obrázky jsou v dostatečné kvalitě, struktura práce je přehledná a dostatečně popisuje řešený problém. Použitá literatura je vhodně vybrána a převzaté prvky jsou dostatečně odlišeny od vlastního textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 23212