PETREK, T. Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcoň, Petr

Student ve své práci popsal základní principy magnetické rezonance, vysvětlil difuzi a její měření pomocí magneto-rezonančního tomografu. V další části práce se věnoval popisu artefaktů, které vznikají při měření difuzně vážených obrazů, jako např. vířivé proudy, pohybové artefakty, vliv teploty. Rovněž popsal možnosti korekce těchto artefaktů. V experimentální části práce popsal tři metody pro měření difuzně vážených obrazů, které eliminují artefakty, a to: základní metodu dvou měření, metodu tří měření a metodu aproximace. Výsledky porovnal. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, obsahuje drobné chyby, např.: nevhodné formulace vět, v rovnicích reprezentuje násobení "hvězdička". Po stránce odborné hodnotím práci velmi dobře, nicméně se vyskytují nepřesnosti např.: chybné vysvětlení zkratky DAC v seznamu zkratek a dále nepřesný popis měření difuzního koeficientu v různých osách - viz doplňující otázky. Student splnil zadání i rozsah bakalářské práce. Doplňující otázka: 1) V práci není správně vysvětlena zkratka DAC. Co tato zkratka znamená? Jak souvisí s velikostí difuzního gradientu G a jak s velikostí b-faktoru? 2) Co znamená měření difuzně vážených obrazů v jednotlivých osách, např. v ose z?

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Dvořák, Pavel

Protože součástí zadání je rešerše literatury zabývající se korekcí artefaktů v difuzně vážených obrazech, očekával bych v seznamu literatury více odborných prací zabývajících se touto tématikou. V několika částech práce chybí zdroje, odkud autor čerpal, např. kap. 3.2.1, 3.2.2 , 3.3.1 a 3.3.2. Obr. 3.6 obsahuje dle popisu Závislost difuzních koeficientů na velikosti b-faktoru, na ose x se však v grafu nachází počet obrazů. Formální nedostatek vidím ve vyjádření hodnot ve tvaru 3,00E-03 v celé experimentální části nebo u vysvětlení pojmu k-prostor jako „nějaká logická matice...“. U výsledků mi chybí ukázka naměřeného difuzně váženého obrazu. V závěru student uvádí, že byly otestované 3 korekční metody, ve skutečnosti jsou však otestovány pouze 2. Přesto práci hodnotím jako přínosnou a navrhuji hodnocení B – 80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 66618