KAMENICKÝ, R. Odsolování mořské vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Maar, Tomáš

Bakalářská práce byla vypracována samostatně a správně, bez závažnějších logických chyb. Požadavky a cíle byly splněny. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hájek, Zdeněk

Předložená bakalářská práce autora Robina Kamenického se zabývá odsolováním mořské vody. Autor prostudoval hodně odborných článků a publikací a podařilo se mu velmi dobře zpracovat první bod zadání jeho práce, tj. provést stručný souhrn a popis dostupných principů a metod pro odsolování mořské vody. Druhé dva body zadání byly zpracovány poměrně krátce a zasloužily by si více pozornosti. V poslední části práce autor vypracoval ekonomickou analýzu odsolovací jednotky pomocí dostupného softwaru DEEP. Oblast technicko-ekonomických studií různých provozů má velký význam. Pokud se bude autor v rámci budoucí diplomové práce zabývat dále odsolováním, tak doporučuji zaměřit se na vývoj vlastního software (např. v prostředí Excel), který bude více univerzální než je zmíněný program DEEP. Funkce se mohou rozšířit o další zdroje tepla (např. odpadní teplo z kogenerací nebo dieselových motorů, popř. i teplo z olejových nebo plynových kotlů). Oceňuji, že autor psal svojí práci v anglickém jazyce. Celkově je práce napsána přehledně, text je logicky uspořádán a neobsahuje gramatické chyby. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64536