GRÁF, R. Návrh technologie výroby plastového programového kotouče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kebrle, Ondřej

Diplomant splnil zadání v celém rozsahu požadavků. Jednotlivé části práce podrobně popisuje a zdůvodňuje vlastní řešení. Vzhledem k vysokým požadavkům na přesnost součásti doporučuji, aby ústně popsal možnost počítačové simulace zvoleného řešení a případné nutné korekce vlastního postupu tak, aby bylo dosaženo žádaného výsledku. Diplomantovi doporučují další, hlubší studium plastů a souvisejících oborů, které se zabývají jejich zpracováním. Drobné formální chyby, které recenzent v práci našel jsou označeny stranou textu tužkou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64540