RYŠAVÝ, J. Návrh výroby držáku madla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně. Řešení zadaného úkolu konzultoval s vedoucí práce a různými firmami. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Varjan, Matúš

Bakalářská práce (dále jen BP) je řešena podle požadavků, které jsou kladeny na tento typ práce. Stanovený cíl BP byl splněn. Z celkového pohledu je BP dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Výsledkem je pro čtenáře dobrá přehlednost a orientace. Některá tvrzení však nejsou autorem dostatečně zdůvodněna, resp. objasněna, což negativně ovlivňuje prokazatelnost uváděných informací (viz připomínky). Připomínky: - V kap. 5 Ekonomická úvaha nejsou uvedeny vzorové výpočty při odhadech ceny za 1 výpalek, není známo, jak autor vypočítal počet výpalků z 1 tabule plechu apod. Dále náklady, resp. ceny pro technologii stříhaní nejsou podloženy zdrojem, odkud byly čerpány. - U teoretických poznatků a obrázků, není vždy uvedena literatura, resp. zdroj čerpáni těchto informací (např. kap. 3, kap. 4). - Není konkretizován pojem „nejlépe se hodící křivka“ u jednotlivých grafů (str. 28, 29). - Není objasněn původ konstrukce postupového střižného nástroje pro zadanou součást (obr. 17). - Nejsou uvedeny jednotky (např. Tab. 2). - Chybí plnohodnotný technický výkres zadané součástky. - Str. 12 - Smluvená mez kluzu – správně dle ČSN EN 10002-1 smluvní mez kluzu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64522