NĚMEC, D. Alternativní zdroje energie pro RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Špiláček, Michal

Student se aktivně zajímal o problematiku své práce a zadání splnil v plném rozsahu. Práci nemám co vytknout a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brázdil, Marian

Rešeršní část předkládané práce prezentuje alternativní zdroje vytápění. Graficky a obsahově je tato část zpracována přehledně. V praktické části práce je spočítána spotřeba tepla a navržen systém se solárním kolektorem a tepelným čerpadlem. Místy jsou v textu nepřesnosti. Slovní spojení „třemi atomovými plyny“, apod., zápis termodynamické teploty ve stavové rovnici, jednotky denostupňů, chybějící odkazy na obrázek nebo tabulku v textu. V kapitole 5.2 a 5.3 je proveden výpočet spotřeby tepla, ale v kapitole 6 tab. 5.4 je vyjádřena jiná spotřeba. Ve výpočtu solárního systému v kap. 6.1 a ekonomického zhodnocení v kap. 7.1 jsou špatně dosazeny některé hodnoty: střední intenzita slunečního záření, optická účinnost kolektoru a další. Střední teplota v době slunečního svitu v ekonomickém zhodnocení je vzatá pro jiné místo. Nepřesnosti jsou možná dány výpočtem pro různé typy kolektorů. Výsledné ekonomické zhodnocení není správné. Práce naplňuje požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64480