JEŽKOVÁ, J. Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nechvátal, Luděk

Mechanika ideálních kapalin a plynů je výchozí teorií pro pochopení procesů s reálnými kapalinami či plyny. Rozpis zákonu síly pro referenční objem kapaliny vede spolu s rovnicí kontinuity na tzv. Eulerovy rovnice. Cílem bakalářské práce bylo podrobné odvození těchto rovnic, jejich převod do válcových (popř. sférických) souřadnic, diskuze speciálních případů (bezvířivá proudění) a aplikace na vybrané typy úloh. Konstatuji, že tyto cíle byly naplněny. Text má dobrou grafickou úroveň, je přehledně členěn a po formální stránce nevykazuje závažnější nedostatky. Několik prohřešků jsem objevil, např. chybí tečka pro skalární součin ve vztazích na str. 14, vektory jsou značeny tučně, avšak nulový vektor nikoliv, na řádku mezi vztahy (3.12) a (3.13) jsou proměnné funkce f uvažovány naopak, jako Eulerovy rovnice se obvykle označují pohybové rovnice spolu s rovnicí kontinuity a ne jenom pohybové, atp. Věcná výtka: vyjádření gradientu kvadrátu rychlosti ve vztazích (3.20) není úplně správně. Oceňuji studentčin samostatný přístup a zorientování se v literatuře. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a i přes výše uvedené nedostatky ji hodnotím výsledným stupněm A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zatočilová, Jitka

Předložená bakalářská práce se ve své první kapitole věnuje odvození Eulerových pohybových rovnic a rovnice kontinuity ve třech prostorových proměnných. Tyto rovnice popisují pohyb dokonalých (nevazkých) tekutin. I když při pohybu reálých tekutin nejsou síly vazkosti a tedy i tečného napětí obecně nulové, tak jsou u některých tekutin natolik malé, že je možné je zanedbat a proto má smysl se studiem těchto rovnic zabývat. Jak je v práci uvedeno jedná se v případě nestlačitelné kapaliny o soustavu čtyř rovnic o pěti neznámých a tudíž je třeba k těmto rovnicím ještě přidat rovnici stavovou. Druhá kapitola se věnuje transformaci pohybových rovnic a rovnice kontinuity do cylindrických souřadnic a třetí bezvířivému proudění. V poslední čtvrté kapitole jsou uvedeny tři aplikace těchto rovnic, které jsou převzaty z [1]. Zadání práce bylo splněno. Práce je pěkně a přehledně zpracována. Text obsahuje zcela malé množství překlepů a chyb jako např. na straně 14 je chybně uveden vztah (2.3), na str. 18 je špatně uvedená funkce f, na str. 21 ve vztahu (3.2) není správně grad v^2 a nebo na str. 26 vztah na 17. řádku. Uvedenou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64499