BLAHA, J. Kritéria únavové životnosti při víceosém namáhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horníková, Jana

Student projevil schopnost orientovat se v anglicky psané literature a vybrat podstatné informace pro popis kritérií víceosé únavové životnosti. Samostatně nastudoval problematiku víceosého únavového namáhání. Jeho práce má přínos pro klasifikaci víceosých únavových experimentů a jejich posouzení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slámečka, Karel

Cílem předkládané bakalářské práce bylo získat přehled o kritériích pro odhad únavové životnosti při víceosém namáhání založených na koncepci kritické roviny a provést posouzení jejich použitelnosti. Tato problematika je vysoce aktuální a jedná se o komplexní a velmi rozsáhlé téma. Je možno konstatovat, že cíle práce byly v dostatečném rozsahu naplněny – práce zahrnuje více než deset takových kritérií, logicky členěných podle oblasti použití na kritéria napěťová, deformační a energetická, přičemž jsou posuzována jak kritéria dobře zavedená, tak i kritéria moderní a časopisecky publikovaná teprve v nedávné době. Při vypracování bakalářské práce prokázal autor schopnost studia a orientace v literatuře. Obsah a struktura práce jsou logické a systematické, práce je psána přehledně a po grafické stránce je zdařilá. Autorovy formulace jsou až na drobné výjimky jasné a přesné. Předložená práce tak splňuje po věcné i formální stránce požadavky kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63714