PEKÁR, R. Zlaté Moravce - sportovně komerční areál [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B80.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Diplomant Radovan Pekár je přemýšlivý mladý muž, který má rád svůj rodný kraj, své rodné město Zlaté Moravce. Přichází z vizí, jak zlepšit jeho prostory, které jsou určeny ke sportovním aktivitám jeho občanů. Po analytické části, kdy se zabýval drobnějším měřítkem města, ale i širším kontextem a stavem sportovišť v kraji, nabízí možnosti, jak postupně doplnit, přebudovat a revitalizovat stávající sportovní plochy, včetně rezerv pro další možný rozvoj. Tato část projektu, řešení sportovního areálu jako celku, mohla být propracována do poněkud podrobnějšího měřítka s důrazem na venkovní pobytové prostory, vnitřní komunikace v areálu a drobnou doplňují architekturu. Diplomant podrobněji řešil objekt krytého bazénu. Od aditivní tvorby prostoru se posunul k vnímání objektu jako celku, což oceňuji. Postupně poznával specifika bazénového provozu a technickou náročnost procesu, který vede k vytvoření kvalitního vnitřního prostředí.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Mašek, Radomír

Práce dokládá schopnost uspokojivě vyřešit zadané téma. Autorovy slabiny při tomto řešení jsou v koncepčních souvislostech a vzájemných vazbách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D - Analytický rozbor je přiměřený řešené lokalitě - Není známo, jak je areál napojen na systém hromadné dopravy (autobus, vlak) - Autorovo urbanistické řešení „hasí“ závažné nedostatky současného stavu. Zdá se mi však, že nevytváří koncepční řešení pro celý areál. - Vzájemné vazby, či vzájemná podpora aktivit není řešením dostatečně podporována
Architektonické řešení B - Hmotové řešení je jednoznačné. Dobře čitelná je díky zvolenému tvaru objektu i funkce objektu. Autor se však možná až moc snaží dodržet formální tvar, což jej třeba negativně ovlivnilo při nástupu, či výstupu z objektu - Zvolené měřítko objektu je dobré
Provozní řešení B - Je víceméně funkční. Za slabinu považuji nedostatečné propojení s koupalištěm pro letní provoz (bezbariérové jsem nenašel vůbec) Tento problém je ale řešitelný bez zásadní změny konceptu stavby
Technicko konstrukční řešení C - Zvolené řešení (za předpokladu, že „laminátový“ lepený dřevěný nosník je myšlen jako lamelový) je logické a proveditelné. - Není známo, jak bude provedena dvojitě zakřivená konstrukce střešního pláště mezi nosníky
Formální úroveň C - Grafická a textová úroveň dokumentace je spíše slabší.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 64430