STOLKOVÁ, D. Variabilní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B85.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Diplomantka Daniela Stolková řešila jako téma své závěrečné práce návrh vlastního rodinného domu. Předcházela tomu analýza vývoje a proměn individuálního bydlení v rodinných domech zejména v minulém století. Následně pak zamyšlení nad vlastní představou o bydlení a prostoru k životu a jeho proměnách v závislosti na čase a životních fázích rodiny a jejich členů. Předkládaná architektonická studie je myslím zdařilá a celková tvář domu i jeho vnitřní prostor odráží osobnost a individualitu své tvůrkyně. Diplomantka se v tvorbě posunula od naučených a obecně přijímaných schémat a představ o bydlení k promyšlenému a v čase fungujícímu řešení. Její přístup ke studiu a společným konzultacím nad zvoleným tématem byl poctivý. Prokázala, že je schopna věci promýšlet, naslouchat jiným názorům a v neposlední řadě také nalézt pro svou vizi technické řešení.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mašek, Radomír

Autorka svou prací dokládá, že je schopna zajímavým způsobem řešit dané téma s ohledem na investorovu individualitu. Je patrná její snaha řešit objekt s ohledem na měnící se podmínky tak, aby obyvatelé měli v každé době maximum z možného s minimálními nároky na změny. Mám za to, že autorka je schopna vyřešit objevené nedostatky a potencionální slabiny projektu bez snížení kvality řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D - Nelze dostatečně posoudit. Je dostupná jen situace, ze které nejdou odvodit vazby v osídlení, ani terénní konfiguraci. - Lze jen spekulovat proč je objekt sevřený mezi zdmi na okraji pozemku.
Architektonické řešení B - Koncept výrazově provází touha po osobitém řešení klasického tématu. Je vidět evidentní snaha nestavět čistě na pravoúhlé osnově a tradičním schématu rod. domu. - Vzhledově díky trochu bezúčelnému zešikmení v místě balkónů (prvek z 80. let minulého století) působí objekt trochu zastarale.
Provozní řešení B Dispoziční řešení charakterizuje osobnost investora v podání autorky. - Variabilita domu je zajištěna zajímavým způsobem podporujícím individualitu investora. Někdy je to trochu na úkor jednoduchosti, ale objekt díky tomu není takříkajíc „instantní“. - Provozně se mi jeví jako nadbytečné mít 4 vstupy do rodinného domu (celkem jich je dokonce 7)
Technicko konstrukční řešení C Na dispoziční a hmotové schéma nebyla zvolen sytém s nejjednodušší konstrukcí. Nicméně autorka se s úskalími dokázala vypořádat - Detaily nejsou řešeny jen schematicky a je jich přiloženo (až na jeden) dostatek. - Mínusem řešení shledávám v tom, že autorka nepředstavila vyřešený detail stropu u vnitřního schodiště, které je při variantě B zaslepené. Díky zvolené konstrukci bude zřejmě nutno tento strop při přechodu variant nutno z větší části rozebrat a změnit. Je to asi největší slabina celého řešení
Formální úroveň A - Grafické zpracování je velmi dobré úrovni. Je srozumitelná, dobře čitelná a názorná v detailech
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 64432