KOTEN, A. Nákladové nádraží Žižkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Adam Koten si pro svou závěrečnou práci vybral areál nákladového nádraží Žižkov v Praze, které svou pozicí a rozlohou lákala mnohé developery k zastavění této rozsáhle volné plochy. Březnové vyhlášení hlavní nádražní budovy kulturní památkou je potvrzením Kotenovi snahy podívat se na tento jedinečný urbanistický areál jinak a netradičně. Nabízí řešení, které vychází z podstaty a prvotního účelu tohoto prostoru. Návrh rezonuje s dnes již travou a stromky zarůstajícími liniemi vlakových kolejí a toto téma zůstává přítomné v celém řešeném prostoru.S potěšením jsem mohl sledovat postupné kroky diplomanta, které vedly od bezradného tápání a náznaku formálních řešení nových městských bloků až po souznění návrhu s touto opravdu výjimečnou a zapomenutou lokalitou. Je to výsledek jeho velkého pracovního nasazení a profesionálního přístupu k architektonické tvorbě.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šindlar, Jiljí

Předložená yávěrečná práce je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomant řeší prostor nákladového nádraží Žižkov, jehož funkce se v dnešní době minimalizovala a částečně fungují jen fragmenty dřívějšího celku. Oceňuji námět transformace mohutného vagónového seřadiště na proměnlivý organismus přechodného bydlení, kanceláří, obchodů, služeb apod., který může relativně velmi pružně reagovat na prostorové požadavky jednotlivých uživatelů díky využívání systému upravených kontejnerů. Na tyto plochy navazuje parková úprava kolejiště, která svou velkorysostí a měřítkem odpovídá stávající budově skladů a překladišť nádraží. Novou provozní náplní doplněná historická budova ožívá a je vtipně otevřena přes nově vkládanou komunikační osu prostupující celým areálem a spojující jednotlivé oblasti návrhu. Logickým závěrem či začátkem této osy je nově navrhovaný objekt, který vychází z podobných kompozičních principů jako historická budova, obě ovládá pravidelný rytmus nosných sloupů a komunikačních jader. Novostavba je však jen umírněným partnerem dominantě celého území a zajišťuje ji potřebný servis parkování a služeb vázaných na vznik nově osídlovaného území téměř uprostřed velkoměsta.
Architektonické řešení A Architektonicky nejzajímavěji vyznívá otevření původně do sebe uzavřených křídel skladů otevřením nového prostupujícího koridoru procházejícího původně suterénními prostory objektů a pod vnitřním kolejištěm mezi sklady. Návštěvník se jednoduchým způsobem dostává do centra dění. Proto toto řešení bylo třeba prokázat velkorysý přístup k tvorbě architektonického prostoru a odvahu pro nalézání netradičních řešení. Představa o drobné architektuře, která doplňuje park a jeho vodní plochy volně se prolínající až do nově vytvořeného náměstí mezi novou a starou budovou je příjemná a nabízí vlídný prostor pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města.
Provozní řešení A Provozní schema v jednotlivých budovách je naznačeno přehledně a nabízí jednoduchou alternativu, jak dnes volné prostory využít. Dobrý se mi jeví návrh využít stávající rozsah kolejí, které zabíhají díky původním potřebám provozu nákladového nádraží až do největší hloubky mezi budovy. Návrh nabízí část budovy využít jako muzeum železnice a jako součást expozice uvažuje volně přístupnou venkovní přehlídku železničních strojů apod.
Technicko konstrukční řešení B Navrhované úpravy historické budovy jsou adekvátně podepřeny stavebně technickým řešením a plně respektují statické schema celého objektu, vhodně ho doplňují. Zajímavým prvkem je technické řešení vnitřního zateplení budovy v těch místech, která se předpokládají aktuálně využívat a nijak tak není narušen původní vzhled objektu. Toto opatření je zcela nutné pro zajištění vnitřní interierové pohody daného prostředí.
Formální úroveň A Formální stránka celé práce je velmi dobrá a ukazuje celkovou vyzrálost diplomanta, jeho schopnost přesvědčovat ve své budoucí praxi o kvalitách svých návrhů. Tento profesionální přístup k prezentaci mu je bude pomáhat dobře vysvětlit a prosadit.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 64435